Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centra nodarbinātības aģenta amats (3 amata vietas uz nenoteiktu laiku)

 

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā izglītība (vēlams sociālajās zinātnēs);
 • vismaz viena gada pieredze klientu konsultēšanā;
 • vēlama pieredze nodarbinātības jomā;
 • izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un saistošo Latvijas Republikā normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
 • prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērst riskus, piedāvāt risinājumus;
 • labas saskarsmes, komunikācijas, plānošanas, kontroles un analītiskās prasmes;
 • zināšanas par personāla atlases procesu;
 • pieredze darbā ar datoru (MS Word, Excel) un biroja tehniku.

 

Galvenie amata pienākumi: sniegt pakalpojumus bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām ar nodarbinātību saistītos jautājumos. Izdot administratīvus aktus. Noteikt bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām tiesības saņemt Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus.

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu Finanšu vadības departamenta Pamatdarbības un aktīvo nodarbinātības pasākumu finanšu vadības nodaļā - vecākais ekonomists/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams ekonomikā vai kādā no finanšu vadības jomām), vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas papildināta ar studijām ekonomikā;
 • darba pieredze valsts pārvaldē finanšu vai ekonomikas, vai grāmatvedības jomā ne mazāka par 1 gadu;
 • Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
 • zināšanas finanšu plānošanā, uzskaites organizēšanā un analīzē;
 • prasmes vērtēt faktus, analizēt datus un situācijas paredzēt un novērtēt riskus;
 • sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • prasme darbā ar MS Word, MS Excel un dažādām ar finanšu plānošanu un uzraudzību saistītām datu bāzēm.

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: nodrošināt Nodarbinātības valsts aģentūras valsts pamatbudžeta projekta sagatavošanu un argumentētu pamatojumu izstrādi un efektīvu izpildi, finanšu līdzekļu izdevumu analīzi, finansēšanas plānu, ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmju sagatavošanu un izpildes uzraudzību, nodrošinot fiskālās disciplīnas ievērošanu valsts pamatfunkciju īstenošanai.

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu –Nodarbinātības valsts aģentūras Juridiskā departamenta Tiesiskā nodrošinājuma un licencēšanas nodaļas juriskonsults/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku).

 

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs;
 • ne mazāk kā viena gada darba pieredze jurista amatā pēdējo trīs gadu periodā (t.sk. pieredze administratīvo aktu vai normatīvo aktu projektu sagatavošanā), pieredze valsts pārvaldes darbā vai parādu piedziņas procesa nodrošināšanā pēdējo trīs gadu laikā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana, it īpaši saistību tiesību un parādu piedziņas jomā;
 • prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus, spēja identificēt problēmas, piedāvāt problēmu risinājumu;
 • spēja patstāvīgi sekot izmaiņām darbam nepieciešamajos normatīvajos aktos, spēja strādāt ar liela apjoma informāciju;
 • orientācija uz augstu kvalitāti uzdevumu izpildē, attīstību un profesionālo pilnveidošanos;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, spēja patstāvīgi veikt darba pienākumu.

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: nodrošināt apmācībām un stipendijām izlietoto līdzekļus personām, kas neattaisnotu iemeslu dēļ ir atskaitītas no apmācībām un zaudējušas bezdarbnieka statusu vai citu Aģentūras izlietoto līdzekļu atgūšanas procesu (gatavot brīdinājuma vēstules, vienošanos ar personu par piedzenamo summu atmaksas termiņiem, iesniegt tiesā pieteikumus par saistību piespiedu izpildi, kontrolēt iedzenamo summu atmaksu utt.).  Sniegt nepieciešamo juridisko atbalstu un konsultācijas normatīvo aktu piemērošanas jautājumos Aģentūras struktūrvienībām.

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amatu- Juridiskā departamenta Iepirkumu un līgumu nodaļas ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” 9.1.1.1/15/I/001 vecākais eksperts/-e (1 amata vieta uz noteiktu laiku)

 

Prasības pretendentam/-ei:

 • augstākā juridiskā izglītība (vismaz bakalaura grāds);
 • vēlama darba pieredze juridiskos jautājumos vismaz viens gads;
 • Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros, ieskaitot Eiropas Savienības struktūrfondu jomā:
 • izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un Eiropas Savienības nodarbinātības politikas jautājumiem;
 • labas prezentācijas, saskarsmes, komunikācijas un analītiskās prasmes;
 • spēja strādāt patstāvīgi, izvērtēt faktus, spēja paredzēt un novērst riskus, saprast to rašanās cēloņus, kā arī spēja identificēt problēmas un piedāvāt risinājumus.
 • pieredze darbā ar datoru un biroja tehniku (lietotāja līmenī).

 

Galvenie amata pienākumi:

 • pastāvīgi sekot izmaiņām normatīvajos tiesību aktos, piedalīties ar projekta īstenošanu saistīto iekšējo normatīvo aktu un to grozījumu sagatavošanā un sniegt priekšlikumus projekta iekšējo normatīvo aktu izstrādē;
 • risināt juridiskus jautājumus saistībā ar projekta aktivitāšu īstenošanu, t.sk. pārstāvēt Aģentūras intereses attiecībās ar apmācību īstenotājiem un citām institūcijām, nepieciešamības gadījumā pārstāvēt Aģentūru tiesā;
 • sagatavot atbildes uz projekta īstenošanā iesaistīto juridisko un fizisko personu sūdzībām un iesniegumiem;
 • amata kompetences ietvaros sagatavot projekta īstenošanai nepieciešamos juridiskos dokumentus, līgumu projektus, organizēt un pārraudzīt sagatavoto līgumu slēgšanu;
 • nodrošināt projekta un tā aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo iepirkumu organizēšanu;
 • sniegt metodisku palīdzību un konsultācijas projekta personālam juridiskajos jautājumos. 
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – Cēsu filiāles vadītājs/-a (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku).

 

Prasības pretendentiem/-ēm:                                                                                       

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā vai augstākā akadēmiskā izglītība;
 • darba pieredze vadītāja amatā vismaz 2 gadi, vēlams valsts pārvaldes iestādēs;
 • Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
 • zināšanas par valsts politiku nodarbinātības jomā;
 • zināšanas dokumentu pārvaldībā;
 • zināšanas par personāla vadības procesiem;
 • organizatoriskās, plānošanas, kontroles un analītiskās prasmes;
 • vismaz divu svešvalodu zināšana (vēlams krievu un angļu valodas zināšanas);
 • pieredze darbā (lietotāja līmenī) ar datoru (MS Word, Excel, PowerPoint, resursu vadības sistēmu Horizon) un biroju tehniku.

 

Amata mērķis: plānot, vadīt, organizēt un koordinēt filiāles darbību, sadarbību ar sociālajiem partneriem, lai nodrošinātu Aģentūras mērķu sasniegšanu atbilstoši Aģentūras stratēģijai un nodarbinātības politikai valstī.

 

Galvenie amata pienākumi: organizēt un īstenot aktīvos nodarbinātības pasākumus, organizēt un nodrošināt sadarbību ar pašvaldībām un darba devējiem, lai īstenotu valsts politiku bezdarba samazināšanas, kā arī bezdarbnieku un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā, piedalīties valsts un vietējo bezdarba samazināšanas programmu, kā arī starpvalstu sadarbības līgumu projektu izstrādē un šo projektu īstenošanā, organizēt un koordinēt darba tirgus analizēšanu un prognožu izstrādāšanu, informēt sabiedrību par situāciju darba tirgū, īstenot filiāles personāla vadību, pārstāvēt Aģentūru komunikācijā ar valsts, pašvaldību iestādēm, privātiem uzņēmumiem, nevalstiskām organizācijām, sabiedrību un medijiem.

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – Rīgas reģionālās filiāles Darba tirgus daļas nodarbinātības organizatora amats (2 amata vietas uz nenoteiktu laiku)

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā izglītība;
 • vismaz viena gada pieredze klientu konsultēšanā;
 • vēlama pieredze nodarbinātības jomā;
 • izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un saistošo Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
 • prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus, piedāvāt risinājumu;
 • saskarsmes, komunikācijas un organizēšanas prasmes, orientēšanās uz attīstību, pozitīvu darba rezultātu, izpratne par uz klientu orientētu darbību;
 • pamatzināšanas finanšu vadības jautājumos;
 • pieredze darbā ar datoru un biroja tehniku.

 

Galvenie amata pienākumi: īstenot bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba devējiem aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus, nodrošināt klientu apkalpošanu ar nodarbinātību saistītos jautājumos, sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī fiziskām un juridiskām personām, kontrolēt līgumu izpildi pasākumu ietvaros.

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņu amata vietu –Nodarbinātības valsts aģentūras Juridiskā departamenta Tiesiskā nodrošinājuma un licencēšanas nodaļas juriskonsults/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku).

 

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs;
 • ne mazāk kā viena gada darba pieredze jurista amatā pēdējo trīs gadu periodā (t.sk. pieredze administratīvo aktu vai normatīvo aktu projektu sagatavošanā), pieredze valsts pārvaldes darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
 • prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus, spēja identificēt problēmas, piedāvāt problēmu risinājumu;
 • praktiska pieredze juridisku dokumentu izstrādē; t.sk. sagatavojot administratīvo aktu projektus, spēja strādāt ar liela apjoma informāciju;
 • orientācija uz augstu kvalitāti uzdevumu izpildē, attīstību un profesionālo pilnveidošanos;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, spēja patstāvīgi veikt darba pienākumu.
 • pieredze darbā ar datoru (MS Word, Excel) un biroja tehniku.

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi:

nodrošināt Aģentūrai normatīvajos aktos noteiktās bezdarba samazināšanas valsts politikas īstenošanas juridisko atbalstu. Sagatavot lēmumus par licences darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai izsniegšanu, atteikumu izsniegt licenci, licences darbības apturēšanu vai licences anulēšanu. Izskatīt juridiska rakstura sūdzības un iesniegumus par komersantiem – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējiem, kā arī nodrošināt darbiekārtošanas apstrīdēšanas iesniegumu un lēmumu gatavošanu. Pārstāvēt Nodarbinātības valsts aģentūras intereses tiesā un citās valsts pārvaldes iestādēs.

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amatu- Siguldas filiāles ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” 9.1.1.1/15/I/001 koordinējošais eksperts/-e (1 amata vieta, 0.75 slodzes uz noteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi:

 • ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” 9.1.1.1/15/I/001 ietvaros īstenot aktīvos nodarbinātības pasākumus bezdarbniekiem, t.sk. sadarboties ar fiziskām un juridiskām personām un kontrolēt ar tām uzņemto līgumu izpildi pasākumu ietvaros;
 • nodrošināt projekta īstenošanu filiālē;
 • veikt projektā iesaistāmo bezdarbnieku atlasi un norīkošanu dalībai pasākumos;
 • veikt projekta finanšu līdzekļu administrēšanu filiālē,
 • nodrošināt līgumu slēgšanu ar izvēlētajiem darba devējiem un sekot minēto līgumsaistību izpildei;
 • izskatīt, izvērtēt un atbildēt uz filiālē saņemto juridisko un fizisko personu sūdzībām ar projekta īstenošanu saistītajos jautājumos;’
 • veikt pārbaudes projekta īstenošanas vietās;
 • bezdarbnieku pieteikumu reģistrēšana dalībai projektā. 
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centra nodarbinātības aģenta amats (4 amata vietas uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi: sniegt pakalpojumus bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām ar nodarbinātību saistītos jautājumos. Izdot administratīvus aktus. Noteikt bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām tiesības saņemt Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus.

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils


ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv