Iepirkumi
Atklātie konkursi
"B" daļas iepirkumi
Sarunu procedūras
Aģentūras noslēgtie līgumi 2018. gadā
Aģentūras noslēgtie līgumi 2017. gadā
Iepirkumu no Ls3000 - Ls29 999 arhīvs
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Paziņojumi par NVA izsludinātajiem iepirkumiem

 

Vēršam uzmanību, ka 2019.gada 1.janvārī ir stājušies spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, un turpmāk visa informācija par Nodarbinātības valsts aģentūras iepirkumiem ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier

 

Papildus informācija par pircēja profilu ir pieejama EIS skaidrojumu sadaļā (sk. https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/1364 )
un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē (sk. https://www.iub.gov.lv/lv/node/882) ”.

 

Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā saglabāsies visa informācija par tiem iepirkumiem, kuri ir izsludināti līdz 2018.gada 31.decembrim.

 

NVA izsludinātie iepirkumi sadaļā:Aktuālie NVA iepirkumi no LVL 3000 - LVL 29 999 (EUR 4000 – EUR 41 999) atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 8.² panta kārtībai

 

  


270. “Datu aizsardzības pakalpojumu iepirkšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2018/36

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
07.12.2018. Piedāvājumu iesniegšana – 2018. gada 18.decembris, plkst.11:00 Iepirkuma priekšmets ir datu aizsardzības speciālistu pakalpojumu iepirkšana atbilstoši nolikuma 1. pielikumā “Tehniskā specifikācija” noteiktajam


no līguma noslēgšanas dienas līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums


 Līgums 

 

NVA sniegtā atbilde uz piegādātāja jautājumu (14.12.18.)

NVA sniegtā atbilde uz piegādātāja jautājumu (13.12.18.)

NVA sniegtā atbilde uz piegādātāja jautājumu (12.12.18.)

NVA sniegtā atbilde uz piegādātāja jautājumu (11.12.18.)

 

 

Kontaktpersona:

Ieva Kantika; e-pasts:
Aplūkot e-pastu
 


269. Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana Jēkabpils, Bauskas un Daugavpils filiālēs, iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2018/34

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
28.11.2018. Piedāvājumu iesniegšana – 2018. gada 10.decembris, plkst.11:00 Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana Jēkabpils, Bauskas un Daugavpils filiālēs saskaņā ar tehnisko specifikāciju attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā.


no 2019.gada 1.janvāra līdz brīdim, kad ir iestājies viens no šādiem nosacījumiem: ir iestājies 2020.gada 31.decembris; vai ir izlietota līgumcena attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā.

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

9.pielikums

Līgums Nr.1
Līgums Nr.2
Līgums Nr.3

 

NVA sniegtā atbilde uz piegādātāja jautājumu   

 

Kontaktpersona:

Ieva Kantika; e-pasts:
Aplūkot e-pastu
 


268. Tirgus izpēte “Nelaimes gadījumu apdrošināšana pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”, tirgus izpētes identifikācijas Nr. NVA 2018/CA-59

Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Tirgus izpētes priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
Piedāvājumu iesniegšana – 2018. gada 4.decembris, plkst.11:00 Nelaimes gadījumu apdrošināšana pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” nodarbinātajiem, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājumu.


no 2019. gada 2. janvāra līdz brīdim, kad tiek izlietots Tehniskās specifikācijas 3.5.apakšpunktā norādītais apjoms (cilvēkmēneši), bet ne ilgāk kā līdz 2019. gada 30. decembrim.


Tirgus izpētes instrukcija

1. pielikums Tehniskā specifikācija

2. pielikums Pieteikums

3. pielikums Filiāļu un pārstāvniecību saraksts

4. pielikums Finanšu piedāvājums

 


 

Kontaktpersona:
Liene Jaunušāne; e-pasts:

Aplūkot e-pastu

 


267. „Latviešu valodas mentora pakalpojums nodarbinātajiem bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu” Iepirkuma identifikācijas Nr. 2018/33

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
16.11.2018. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 28. novembrim, plkst.10.00 Latviešu valodas mentora pakalpojums nodarbinātajiem bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu


No līguma parakstīšanas brīža 12 mēneši vai līdz līguma summas sasniegšanai. Paredzētā līguma summa ir 12 320,00 EUR

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

 

 Līgums 

Kontaktpersona:

Ance Pavasare, e-pasts:
Aplūkot e-pastu
tālrunis 371 67021815
 


266. Tirgus izpēte “Latviešu valodas kursi un sertifikācija”, tirgus izpētes identifikācijas Nr. NVA 2018/CA-58

Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Tirgus izpētes priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
Piedāvājumu iesniegšana – 2018. gada 7.novembris, plkst.17:00 Latviešu valodas kursu un sertifikācijas īstenošana līdz divdesmit piecām ekonomiski aktīvām personām sadarbības programmas INTERREG V-A – Estonia – Latvia projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšanas” (turpmāk-Valka – Valga mobilitāte) ietvaros, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums) un Finanšu piedāvājumu (2.pielikums).


No līguma noslēgšanas brīža līdz 2019.gada 28.jūnijam.


Tirgus izpētes instrukcija

Pielikumi pie Tirgus izpētes instrukcijas


NVA sniegtā atbilde uz piegādātāja jautājumu   

 

Kontaktpersona:
Liliana Garkalne; e-pasts:

Aplūkot e-pastu

 


265. Latvijas simtgades ietvaros, brīvprātīgo godināšanas pasākumu organizēšana Latvijas novados, iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2018/32

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
25.10.2018. Piedāvājumu iesniegšana – 2018. gada 6.novembris, plkst.11:00 Brīvprātīgo godināšanas pasākumu organizēšana Rīgā un Latvijas reģionos, t.sk. nodrošinot ēdināšanas pakalpojumus, telpu noformējumu un iekārtojumu, tehnisko nodrošinājumu, muzikālo noformējumu, balvu izgatavošanu un piegādes, un pasākuma vadītāja pakalpojumus pasākumu laikā atbilstoši nolikuma 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija” noteiktajam.


No līguma noslēgšanas dienas līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā līdz 2018.gada 28.decembrim.Nolikums

1.pielikums (Precizēts ar IK 31.10.2018 lēmumu, skatīt NVA sniegto atbildi uz piegādātāja jautājumu)

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

 

Līgums

 

NVA sniegtā atbilde uz piegādātāja jautājumu   

 

Kontaktpersona:

Ieva Arndte-Kokare; e-pasts:
Aplūkot e-pastu
 


264. „Interaktīvā e – apmācības moduļa izstrādes iegāde” Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2018/27_ESF

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
17.10.2018. 2018. gada 26. novembris, plkst. 14:00 E-apmācību programma „Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju”


ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros 22 (divdesmit divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

9.pielikums

 

Līgums

 

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem (20.11.2018)

 

Kontaktpersona:

Agnese Grundule, e-pasts:
Aplūkot e-pastu
 


263. “Ekspertu pakalpojumi biznesa plānu izvērtēšanai un apstiprināto biznesa plānu īstenošanas atbilstības novērtēšanai” Iepirkuma identifikācijas Nr. 2018/29

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
26.09.2018.

2018. gada 8.oktobris, plkst.11.00.

Ekspertu pakalpojumi bezdarbnieku iesniegto biznesa plānu izvērtēšanai un Nodarbinātības valsts aģentūras atbalstīto biznesa plānu īstenošanas uzraudzība


No līguma parakstīšanas brīža līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā līdz 2023.gada 31.martam. Paredzamā līguma summa: 40 000,00 euro bez PVN

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

Līgums 

 

Kontaktpersona:

Baiba Ivāne, e-pasts:
Aplūkot e-pastu
tālrunis 371 67021823
 


262. „Konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu” Iepirkuma identifikācijas Nr. 2018/26_ESF

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
28.08.2018.

2018. gada

10. septembrim, plkst.10.00

”Konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku

ar invaliditāti nodarbināšanu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas/piedāvājuma prasībām”

No līguma parakstīšanas brīža 2019.gada 30.decembrim vai līdz līguma summas sasniegšanai. Paredzētā līguma summa ir 21798.35 EUR

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

Lēmums (09.10.2018.) 

 

Līgums Nr. 1

Pielikums

 

Līgums Nr. 2

Pielikums

 

 

Kontaktpersona:

Agnese Gelžina, e-pasts:
Aplūkot e-pastu
tālrunis 371 66165014


25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils


ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv