Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes

Pasākums "Pirmā darba pieredze jaunietim"

 

PROJEKTS LĪDZFINANSĒTS JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS

ESF projekts „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001

 

 

Projekta mērķis - sekmēt jauniešu pāreju uz nodarbinātību, jo īpaši, īstenojot darba tirgus prasībām atbilstošu prasmju un iemaņu paaugstināšanas pasākumus un praktiskas pieredzes iegūšanu darbavietā

 

ESF projekta „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 ietvaros tiek īstenots pasākums "Pirmā darba pieredze jaunietim" (turpmāk - pasākums).


Pasākuma mērķis: sekmēt jauniešu bezdarbnieku integrēšanu darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darba vietas izveidi un jauniešu bezdarbnieku pastāvīgu nodarbinātību.


Pasākuma mērķa grupa: jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri neapgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē (bet kuri var mācīties vakarskolā vai piedalīties nepilna laika izglītības vai apmācības pasākumos) un vienlaikus nav atbalsta saņēmēji Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (turpmāk – jaunieši), un atbilst šādiem kritērijiem:
  • ir iegūta arodizglītība, profesionālā vai augstākā izglītība;
  • ir reģistrēti bezdarbnieka statusā vismaz vienu mēnesi vai ir reģistrēti bezdarbnieka statusā mazāk par vienu mēnesi, bet pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas vismaz 4 mēnešus nav strādājuši (nav uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”);
  • pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas nav strādājuši (nav uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”) vai ir strādājuši, bet ne vairāk kā 12 mēnešus bez pārtraukuma.

Pasākumu var īstenot:
  • komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50%, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana);
  • pašnodarbinātas personas;
  • biedrības (izņemot politiskās partijas) vai nodibinājumi;
  • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības.

NVA darba devējam nodrošina šādu finanšu atbalstu pasākuma īstenošanai:
1. dotāciju ikmēneša darba algas dotācijai jaunietim par pilnu darba laiku - 200 euro proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām (jaunietim ar invaliditāti 300 euro proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām);
2. darba devējs saņem ikmēneša darba algas dotāciju par darba vadītāju, kas strādā ar darbā pieņemtajiem jauniešiem. Par jauniešu nodarbināšanu dotāciju piešķir 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra. Viens darba vadītājs var vadīt darbu ne vairāk kā diviem jauniešiem. Darba devējam jānodrošina kvalificēts darba vadītājs pirmajos trīs mēnešos no jaunieša iesaistes brīža (jaunietim ar invaliditāti kvalificēts darba vadītājs jānodrošina uz visu pasākuma īstenošanas laiku);
3. Dotāciju VSAO iemaksām no algas dotācijas daļas, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti, un kurš nodarbina bezdarbniekus šādās profesijās – asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs, speciālais pedagogs vai profesijā, kas ietverta sarakstā, ko apstiprinājusi speciāla komisija (atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba mazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” 22.punktam) vai, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura statūti paredz atbalsta sniegšanu personām ar redzes invaliditāti. Kopējais nodarbināto skaits, par kuriem NVA sedz VSAO iemaksas no algas dotācijas daļas, nepārsniedz 50 procentus no kopējā biedrībā vai nodibinājumā nodarbināto skaita.

Nepieciešamības gadījumā:

  • izdevumus par veselības pārbaužu veikšanu, kas paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm;
  • vienreizēju dotāciju individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, uzsākot darbu, ne vairāk kā 100 euro;
  • vienreizēju dotāciju iekārtu un aprīkojuma iegādei, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanai un iegādei, lai pielāgotu darba vietas jauniešiem ar invaliditāti ne vairāk kā 711 euro vienas darba vietas pielāgošanai.


Finanšu atbalstu jauniešu nodarbināšanai nodrošina 6 mēnešus.

 

Nodarbinot jaunieti pasākumā 6 mēnešus, darba devējs turpina nodarbināt jaunieti pēc dalības pasākumā pabeigšanas attiecīgajā profesijā vēl vismaz 3 mēnešus, izmaksājot pasākuma ietvaros izmaksāto atalgojumu, kas nav mazāks par valstī noteikto minimālo mēneša darba algu.


Pasākumu neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai).

 

Katram pasākumā iesaistītajam jaunietim darba devējs nodrošina kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz jaunietim apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas.

Papildus informāciju par pasākuma organizēšanu un prasībām pretendentiem var saņemt NVA filiālēs.


 

Kā darba devējam pieteikties pasākumam?
1.solis
Aizpildi pieteikuma formu un pievieno prasīto informāciju. Ja rodas kādas neskaidrības, sazinies ar tuvāko NVA filiāli (pieteikuma veidlapu iespējams saņemt arī NVA filiālē un aizpildīt ar koordinējošā eksperta palīdzību).

2.solis
Aizpildīto pieteikumu līdz 2018.gada 23.martam iesniedz vai nosūta pa pastu filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot darba vietu. Visu NVA filiāļu kontaktinformāciju skatīt šeit.
3.solis
NVA filiāle pieņem darba devēja pieteikumu un ne retāk kā reizi divos mēnešos organizē Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam pasākuma īstenošanu.

4.solis
NVA filiāle paziņo darba devējam par pieņemto lēmumu un, pozitīvas atbildes gadījumā, aicina mēneša laikā no komisijas lēmuma pieņemšanas dienas, slēgt līgumu par darba vietas izveidi.

 

Pielikumā:

 

PARAUGI:


 


< Atpakaļ

28 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Gulbene
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valka
Valmiera
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

atkrapies.lv

www.knab.gov.lv
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv