Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes

Praktiskā apmācība pie darba devēja

 
ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

 

 

Pasākuma „Apmācība pie darba devēja” (turpmāk – Praktiskā apmācība) mērķis: darba devējam vajadzīgā darbinieka praktiskā sagatavošana, organizējot apmācību pie darba devēja.


Praktiskās apmācības mērķa grupa: Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk Aģentūra) reģistrēti bezdarbnieki, kuri izteikuši vēlmi piedalīties Praktiskajā apmācībā un atbilst dalības kritērijiem:

 • nav iesaistīts citos Aģentūras organizētajos pasākumos;
 • nav ticis nodarbināts pie attiecīgā darba devēja vismaz 12 mēnešus pirms iesaistes Praktiskajā apmācībā;
 • iepriekšējo Praktisko apmācību (t.sk. praktisko apmācību prioritārajās nozarēs) pabeidzis vismaz pirms diviem gadiem, gadījumā, ja dalība Praktiskajā apmācībā bija pārtraukta no bezdarbnieka neatkarīgu iemeslu dēļ un tā ilgusi mazāk par pusi no paredzētā dalības laika, šis ierobežojums nav attiecināms;
 • iepriekšējā Praktiskajā apmācībā (t.sk. praktiskajā apmācībā prioritārajās nozarēs) nav apguvis tās pašas profesionālās kompetences, ko apgūs šajā Praktiskajā apmācībā;atbilst darba devēja noteiktajām kvalifikācijas prasībām;
 • Aģentūrai ir atlīdzinājis apmācību izdevumus un saņemto stipendiju un finanšu atbalstu jauniešu reģionālajai mobilitātei, ja neattaisnotu iemeslu dēļ pārtraucis dalību.

 

 

Bezdarbniekam iespējas saņemt finanšu atlīdzību līdz 100 euro mēnesī reģionālas mobilitātes atbalstam - transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīves vietas uz Praktiskās apmācības pie darba devēja vietu un atpakaļ un dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcu izdevumu kompensācijai , ja:

 • Praktiskās apmācības pie darba devēja vieta atrodas vismaz 15 km attālumā no deklarētās dzīves vietas;
 • Bezdarbnieks norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus vai šajā laikā ir mainījis deklarēto dzīvesvietu, un gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 • Konkrētā dzīvesvieta ir bezdarbnieka pirmā deklarētā dzīvesvieta Latvijā;
 • Iesniegums par nepieciešamo finanšu atbalstu ir iesniegts Aģentūras filiālē 10 darba dienu laikā pēc apmācību uzsākšanas.

 

Bezdarbniekam jāiesniedz Aģentūras filiālē iesniegums , apliecinājums un jāiesniedz Finanšu atlīdzības pamatojums 10 darba dienu laikā pēc pirmā apmācību mēneša beigām, vai par jebkuru apmācību mēnesi, kurā saņemta finanšu atlīdzība, šādos gadījumos:

 • Ja mainās apmācību vietas adrese, vai arī bezdarbnieks maina dzīvojamo telpu vai dienesta viesnīcu (ja attiecināms) vai deklarēto dzīvesvietu, dokumenti jāiesniedz 10 darba dienu laikā pēc apmācību mēneša beigām, kurā notikušas šīs izmaiņas
 • Pēc NVA pieprasījuma, dokumenti jāiesniedz piecu darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
 • Detalizētāka informācija par finanšu atlīdzības saņemšanu reģionālās mobilitātes atbalstam skatīt šeit

 


Praktisko apmācību var īstenot:

 • komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana);
 • pašnodarbinātas personas;
 • biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas).

 

Praktiskās apmācības īstenošanas galvenie nosacījumi:

 • dalībnieku iesaistes ilgums - 6 mēnešus praktiskā apmācībā, noslēdzot darba līgumu un pēc tam turpina darba tiesiskās attiecības vismaz 3 mēnešus pie darba devēja;
 • Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora 9.pamatgrupai);
 • Praktiskā apmācība ietver profesionālās kompetences apgūšanu, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei;
 • darba devējs nodrošina no jauna izveidotu darba vietu (darba vieta ir izveidota no jauna vai darba vieta ir vakanta vismaz 4 mēnešus pirms Praktiskās apmācības uzsākšanas, un attiecīgais bezdarbnieks nav ticis nodarbināts pie attiecīgā darba devēja vismaz 12 mēnešus pirms iesaistes Praktiskajā apmācībā).


Aģentūra, pieņemot lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu, darba devējam nodrošina šādu finanšu atbalstu Praktiskās apmācības īstenošanai:

1. ikmēneša darba algas dotāciju bezdarbniekam par pilnu darba laiku proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām:

 • pirmo trīs mēnešu periodā 200 euro;
 • pēdējo trīs mēnešu periodā 150 euro.

2. dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba algas dotācijas daļas, ja darba devējs, kas noslēdzis līgumu par Praktiskās apmācības īstenošanu, ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kurš nodarbina bezdarbniekus šādās profesijās – asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs, speciālais pedagogs vai profesija, kas ietverta sarakstā, ko apstiprinājusi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” 22. punktā minētā komisija, vai biedrība vai nodibinājums, kura statūti paredz atbalsta sniegšanu personām ar redzes invaliditāti. Ievērojot nosācījumu, ka kopējais nodarbināto bezdarbnieku skaits nepārsniedz 50 % no kopējā biedrībā vai nodibinājumā nodarbināto skaita;

3. ikmēneša darba algas dotāciju par darba vadītāju, kas strādā ar Praktiskajā apmācībā pieņemtajiem bezdarbniekiem. Ikmēneša darba algas dotācija darba vadītājam 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra. Viens darba vadītājs var vadīt darbu ne vairāk kā diviem bezdarbniekiem;

4. izdevumus par veselības pārbaužu veikšanu, kas paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm, ne vairāk kā 30 euro;

5. vienreizēju dotāciju individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kas paredzēti normatīvajos aktos noteiktajam, uzsākot darbu, ne vairāk kā 100 euro;

6. vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai bezdarbniekam ar invaliditāti ne vairāk kā 711 euro vienas darba vietas pielāgošanai.

 

Darba devējs nodrošina Praktiskajā apmācībā iesaistītajam bezdarbniekam:

 • darba algu tādā apmērā, lai kopā ar dotāciju bezdarbnieka darba alga sasniegtu pieteikumā norādīto algu, bet ne mazāku kā valstī noteiktās minimālās algas apmērā;
 • valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
 • profesionālo kompetenču apguvi, organizējot nepieciešamo teorētisko un praktisko apmācību un sniedzot pamatzināšanas par profesionālajiem pienākumiem;
 • kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz nostiprināt darba profesionālās prasmes, iemaņas un zināšanas, viens darba vadītājs var vadīt darbu ne vairāk kā diviem bezdarbniekiem. Par kvalificētu darba vadītāju uzskata personu, kas ir ieguvusi izglītību vai ne mazāk kā divus gadus ilgu darba pieredzi profesijā, kurā veic bezdarbnieku Praktisko apmācību;
 • spēju patstāvīgi veikt attiecīgos profesionālos pienākumus un pamatuzdevumus un pēc Praktiskās apmācības pabeigšanas izsniedz rakstisku apliecinājumu ar apgūto darba profesionālo prasmju, iemaņu un apgūto zināšanu novērtējumu apraksta veidā.

 


Darba devējiem papildus informāciju par Praktiskās apmācības pieteikšanos un saistošajiem dokumentiem skatīt sadāļā „DARBA DEVĒJIEM”.

Praktiskā apmācība tiks īstenota atbilstoši šādiem normatīvajiem aktiem:

 

Kā bezdarbniekam iesaistīties Praktiskajā apmācībā?
1.solis
bezdarbniekam, reģistrējoties Aģentūras filiālē, jāizsaka vēlme piedalīties Praktiskajā apmācība pie darba devēja;
2.solis
Filiāle sadarbībā ar izvēlētajiem darba devējiem veic Praktiskajā apmācībā iesaistāmo bezdarbnieku atlasi atbilstoši darba devēja izvirzītajām kvalifikācijas prasībām;
3.solis
Pēc atlases Filiāle izsniedz bezdarbniekam norīkojumu pie darba devēja, uz kā pamata darba devējs slēdz darba līgumu ar bezdarbnieku.

 

 
Aģentūra 2018. gadā plāno pasākumā "Praktiskā apmācība pie darba devēja" iesaistīt 431 bezdarbniekus.

 

< Atpakaļ

26 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valmiera (Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

atkrapies.lv

www.knab.gov.lv
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv