Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes

Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana

 
 2013.gada 08. martā stājās spēkā 2011.gada 25.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" grozījumi, kuri nosaka preventīvā bezdarba samazināšanas pasākuma „Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana” (turpmāk – Pasākums) īstenošanas nosacījumus. 


Pasākuma mērķis ir veicināt darba devēju nodarbināto personu (turpmāk – Nodarbinātais) reģionālo mobilitāti, nodrošinot finansiālu atlīdzību transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai pirmos četrus mēnešus pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas.

Pasākumu īsteno darba vietās Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, izņemot Rīgu, kur ir konkrētās personas iegūtajai izglītībai un profesionālajai pieredzei atbilstošs pieprasījums. Izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja deklarētā dzīvesvieta atrodas ārpus Rīgas.Finanšu atlīdzību Pasākuma ietvaros var saņemt Nodarbinātais, kurš vienlaikus atbilst šādām prasībām:

 1. līdz darba tiesisko attiecību nodibināšanas dienai ar konkrēto darba devēju ir bijis reģistrēts bezdarbnieka statusā vismaz divus mēnešus, izņemot gadījumu, ja bezdarbnieka statusa piešķiršana ir saistīta ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu saistībā ar saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu un tas būtiski ietekmējis vai varēja ietekmēt nodarbinātības situāciju attiecīgajā administratīvajā teritorijā;
 2. darba tiesiskās attiecības ir nodibinājis ar darba devēju, kurš vismaz vienu nedēļu pirms šo darba tiesisko attiecību nodibināšanas bija reģistrējis Aģentūrā brīvu darbavietu tādā pašā profesijā vai amatā, kādā strādā Nodarbinātais;
 3. darbavieta atrodas vismaz 15 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas un darba tiesisko attiecību ietvaros darba devējs Nodarbinātajam nekompensē ceļa vai dzīvojamās telpas īres izdevumus;
 4. norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus vai sešu mēnešu laikā mainījis deklarēto dzīvesvietu un gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā, izņemot gadījumus, kad nodarbinātajam konkrētā dzīvesvieta ir pirmā deklarētā dzīvesvieta Latvijā;
 5. darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas uz nenoteiktu laiku, Nodarbinātajam ir noteikts normālais darba laiks   un darba alga ir vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, bet ne lielāka par divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru;
 6. finanšu atbalsts tiek pieprasīts 10 darbdienu laikā no darba tiesisko attiecību uzsākšanas dienas.

 

 

Kā pieteikties? 
Filiāle pieņem Nodarbinātā iesniegumu un ar parakstu apliecinātu veidlapu Nodarbinātā pienākumi finanšu atlīdzības saņemšanai, kam pievienota darba devēja izziņa desmit darba dienu laikā pēc darba līguma noslēgšanas.
Iesniegumus iesniedz Filiālēs šādos veidos:

 • klātienē;

 • elektroniski iesniedzot, iesniegums ir jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānoformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;

 • izmantojot pasta pakalpojumus.


Filiāle triju darba dienu laikā no Iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par finanšu atlīdzību.

Filiāle vienas darba dienas laikā no lēmuma pieņemšanas rakstveidā informē Nodarbināto par pieņemto lēmumu. Pozitīva lēmuma gadījumā Filiāle vienlaicīgi nosūta Nodarbinātajam finanšu atlīdzības pamatojuma veidlapu .

Izmanto šo shēmu, ja vēlies pieteikties pasākumam! 

 

Nodarbinātības valsts aģentūra nodrošina finanšu atlīdzību Nodarbinātajam ne vairāk kā 400 euro apmērā:

 • transporta izdevumu segšanai regulāriem braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darba vietu un atpakaļ;

un
 • dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijai (nosakot atlīdzības apmēru par dzīvojamo telpu īri, ņem vērā arī transporta izmaksas vienam braucienam no deklarētās dzīvesvietas uz darba vietu un atpakaļ).


Nodarbinātā finanšu atlīdzības apjoms:

 • par darba tiesisko attiecību pirmo mēnesi avanss 145 euro apmērā tiek pārskaitīts piecu darbdienu laikā pēc pozitīva lēmuma par finanšu atlīdzības piešķiršanu pieņemšanas.
 • par nākamajiem trijiem darba tiesisko attiecību mēnešiem ikmēneša finanšu atlīdzība nepārsniedz 85 euro mēnesī. To aprēķina, ņemot vērā pirmajā mēnesī radušās faktiskās izmaksas par dzīvojamās telpas īri un transporta izdevumiem, no kurām tiek atskaitīts pirmajā mēnesī saņemtās finanšu atlīdzības summas atlikums, ja izdevumi ir bijušu mazāki par 145 euro.

 

Informācija "soli pa solim"

 

1. Nodarbinātais iesniedz NVA Filiālē iesniegumu finanšu atlīdzības piešķiršanai 10 darbdienu laikā no darba līguma noslēgšanas datuma.

2. Filiāle, triju darba dienu laikā, pārbaudot Nodarbinātā atbilstību Pasākuma kritērijiem, pieņem lēmumu piešķirt vai atteikt finanšu atlīdzību un vienas darba dienas laikā rakstveidā paziņo Nodarbinātajam par lēmumu, nosūtot lēmumam līdzi arī finanšu atlīdzības pamatojuma veidlapu.

3. Aģentūra pārskaita Nodarbinātajam avansu 145 euro apmērā piecu darba dienu laikā no pozitīvā lēmuma pieņemšanas dienas.

4. Pēc pirmā darba tiesisko attiecību mēneša beigām, bet ne vēlāk kā desmit dienu laikā no otrā darba tiesisko attiecību mēneša sākuma, Nodarbinātais iesniedz finanšu atlīdzības pamatojumu ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem:

 • transporta izdevumus apliecinošus dokumentus:

 • sabiedriskā transporta braukšanas biļetes;

 • čekus par degvielas iegādi;

 • dzīvojamās telpas īres izdevumus apliecinošus  dokumentus - īres līguma kopiju un maksājuma apliecinošu dokumentu par dzīvojamās telpas īri.


5. Pamatojoties uz finanšu atlīdzības pamatojumu un izdevumus apliecinošiem dokumentiem, Aģentūra sagatavo finanšu atlīdzības pieprasījumu ar finanšu aprēķinu nākošajiem trijiem mēnešiem un:

 • ja finanšu atlīdzības pamatojuma dokumenti saņemti Aģentūrā no pirmā līdz 12.datumam, tad finanšu atlīdzību par otro darba tiesisko attiecību mēnesi pārskaita līdz kārtējā mēneša 20.datumam;

 • ja finanšu atlīdzības pamatojuma dokumenti saņemti Aģentūrā no13.datuma līdz mēneša pēdējam datumam, tad finanšu atlīdzību par otro darba tiesisko attiecību mēnesi pārskaita līdz nākamā mēneša 10.datumam;

 • par nākamajiem diviem darba tiesisko attiecību mēnešiem ikmēneša finanšu atlīdzību izmaksā Nodarbinātajam līdz kārtējā mēneša datumam, kad izmaksāta finanšu atlīdzība par otro darba tiesisko attiecību mēnesi.

   

   

< Atpakaļ

26 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valmiera (Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

atkrapies.lv

www.knab.gov.lv
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv