Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Kuldīgas
filiāle

 

2018-08-08


Novada mājas lapā:    

www.kuldiga.lv 

Kuldīgas novads sastāv no 14 teritoriālajām vienībām: Kuldīgas pilsēta; Ēdoles pagasts; Gudenieku pagasts; Īvandes pagasts; Kabiles pagasts; Kurmāles pagasts; Laidu pagasts; Padures pagasts; Pelču pagasts; Rendas pagasts; Rumbas pagasts; Snēpeles pagasts; Turlavas pagasts; Vārmes pagasts.
Par Kuldīgas novada administratīvo centru noteikta Kuldīgas pilsēta.
Teritorijas platība 1756, 7 km2.

 

  

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde 

Darba iespējas novadā
Ar Kuldīgas novadā aktuālajām vakancēm var iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā - https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/
 
2018. gadā līdz 30. jūlijam NVA Kuldīgas filiālē tika reģistrētas 609 brīvas darba vietas. Vairums no tām profesiju grupās kvalificēti strādnieki un amatnieki, vienkāršās profesijas, izstrādājumu un mašīnu operatori, pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki. No tām 80 – kokapstrādes iekārtu operatori 60 – kūdras ieguves palīgstrādnieki; 30 – vilcējautomobiļa vadītāji; 25 – apdrošināšanas konsultanti; 24 – ceļa būves palīgstrādnieki; 22 - pavāri. Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Tradicionālās Kuldīgas novada specializācijas jomas ir meža nozare (mežsaimniecība, mežistrāde, kokrūpniecība, ar tām saistītie pakalpojumi), lauksaimniecība un tās produktu pārstrāde un vieglā rūpniecība. Arvien lielāku lomu novadā, it īpaši Kuldīgas pilsētas specializācijā ieņem tūrisms, pakalpojumi plašākai teritorijai un radošās industrijas.


Saskaņā ar Lursoft datiem, 100 lielāko uzņēmumu sadalījums pa darbības nozarēm (NACE) Kuldīgas novadā:

 • mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība 30%;
 • kokapstrāde 13%;
 • transporta pakalpojumi un tirdzniecība 11%;
 • ieguves un apstrādes rūpniecība 10%;
 • lauksaimniecība 9%;
 • veselības aprūpe 6%;
 • mežizstrāde un mežkopība 5%;
 • nekustamo īpašumu pakalpojumi un darījumi 5%;
 • kravu pārvadājumi 4%
 • būvniecība 3%;
 • ēdināšanas pakalpojumi 2%;
 • plašsaziņas līdzekļu darbība 1%;
 • profesionālie, zinātniskie, tehnoloģiskie pakalpojumi 1%.

10 lielākie darba devēji Kuldīgas novadā saskaņā ar Lursoft datiem:

 • SIA “Kuldīgas slimnīca”, 260 darbinieki;
 • SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, 157 darbinieki;
 • SIA “Kuldīgas tekstils”, 139 darbinieki;
 • SIA “Kuldīgas maizes ceptuve”, 130 darbinieki;
 • SIA “Vēvers”, 101 darbinieks;
 • SIA “Bērzi Plus”, 95 darbinieki;
 • SIA “Vizuālā diagnostika”, 90 darbinieki;
 • Turlavas pagasta ZS “Ciemgaiļi”, 68 darbinieki;
 • SIA “ARKTIKA G”, 68 darbinieki;
 • SIA “Premium wood”, 56 darbinieki.

Vidējā bruto darba alga Kuldīgas novadā 2018. gada 1. ceturksnī:

 • EUR 726 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
 • EUR 746 (Sabiedriskajā sektorā);
 • EUR 753 (Pašvaldības struktūrās);
 • EUR 676 (Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50)

 

Sadzīves apstākļi

Izglītība

2017. gadā Kuldīgas novadā darbojās:
 • divas pirmsskolas izglītības iestādes (PII) ar kopējo bērnu skaitu 553
 • PII „Ābelīte” ar filiāli Pelčos;
 • PII „Cīrulītis”;
 • privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Mazo bērnu skola”;
 • pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” – attīstības centrs.
2017. gadā Kuldīgas novada pirmsskolas izglītības iestādēs (pilsētā) uzņemti 226 bērni.
2017. gada janvārī rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi bija reģistrēti 2014. gada dzimušie bērni – 128; 2015. gada dzimušie bērni – 204, 2016. gada dzimušie bērni – 190, bet, pamatojoties uz Kuldīgas novada Domes saistošajiem noteikumiem par bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādēs, rinda samazinājās ar 2017.gada septembri, kad visiem 2014.gadā dzimušajiem bērniem tika nodrošināta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē; 2015.gada dzimušajiem vieta tika nodrošināta 98 bērniem, rindā paliek 106 bērni un 190 bērni, kuri dzimuši 2016. gadā.
 
Divpadsmit vispārizglītojošās skolas ar kopējo skolēnu skaitu 2523:
 • V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija;
 • Kuldīgas 2. vidusskola ar filiāli Rendā;
 • Kuldīgas Centra vidusskola;
 • Kuldīgas pamatskola (Basu filiāle beidz darbību no 01.09.2017.);
 • Kuldīgas Alternatīvā sākumskola ar filiāli Padurē;
 • Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola;
 • Vārmes pamatskola;
 • Vilgāles pamatskola ar pirmsskolas grupām arī Snēpelē;
 • Ēdoles pamatskola;
 • Laidu pamatskola ar interešu centru Sermītē;
 • Turlavas pamatskola;
 • Z.A. Meierovica Kabiles pamatskola.
Kuldīgas novadā pirmsskolas grupas pie vispārizglītojošajām skolām 2016./2017. mācību gadā darbojas Ēdolē, Snēpelē, Basos (līdz 01.09.2017.), Vārmē, Vilgālē, Laidos, Turlavā, Rendā, Kabilē, Padurē, kā arī Kuldīgā ar kopējo bērnu skaitu 261.

 

Kuldīgas novada interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestādes:

 • E.Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skola ( izglītojamo skaits 226);
 • Kuldīgas Mākslas skola (izglītojamo skaits 220);
 • Kuldīgas novada Sporta skola (izglītojamo skaits 588);
 • Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs (BJC).
2017. gadā Kuldīgas novadā darbojās 138 interešu izglītības pulciņi, no tiem -58 BJC, novada skolās- 71, pirmsskolas izglītības iestādēs – 3 pulciņi, Sporta skolas bāzi izmantoja 3 interešu izglītības pulciņi, Kuldīgas Mākslas skolā darbojās 3 pulciņi. Kopējais interešu izglītībā aptverto bērnu un jauniešu skaits bija 3265, tai skaitā 1504 - BJC, 1661- novada skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs, 58- Sporta skolas un 42 Mākslas skolas interešu izglītības pulciņos. Interešu izglītības pulciņi darbojās arī laikrakstā “Kurzemnieks”, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā.
 
Interešu izglītības kultūrizglītības programmās novadā darbojās 101 pulciņi, 6 sporta izglītības pulciņi, 10 tehniskās jaunrades pulciņi, 6 vides izglītības pulciņi, 15 citas izglītojošas programmas. Interešu izglītībā novadā strādāja 84 pedagogi.
 

Sociālā palīdzība un pakalpojumi

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” Kuldīgas novada iedzīvotājiem nodrošina kvalitatīvus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, kā arī veicina labvēlīgas sociālās vides veidošanos pašvaldības teritorijā. Sociālā palīdzība Kuldīgas novadā pieejama ģimenēm/personām, kas atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām.

Pieejamie sociālie pakalpojumi:

 • Sociālais darbs;
 • Aprūpe mājās;
 • Asistenta pakalpojums;
 • Sociālā rehabilitācija personām ar funkcionāliem traucējumiem;
 • Ilgstoša sociālā aprūpe institūcijā;
 • Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā;
 • Krīzes centra pakalpojums;
 • Sociālā rehabilitācija atkarīgām un no ieslodzījuma vietām atbrīvotām personām;
 • Atgriešanās ceļa dzīvoklis;
 • Sociālā rehabilitācija no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem;
 • Dienas centra pakalpojums;
 • Atbalsta ģimenes pakalpojums;
 • Uzticības personas pakalpojums;
 • Speciālista pakalpojums;
 • Sociālā atbalsta grupas pakalpojums;
 • Bērnu emocionālās audzināšanas pakalpojums;
 • Patversmes pakalpojums;
 • Higiēnas pakalpojums.
Sociālā darba ietvaros sadarbībā ar nodibinājumu Centrs “Dardedze” pašvaldībā ieviesta programma “Sargeņģelis” ģimeņu atbalstam. Organizētas apmācības vecākiem bērnu emocionālās audzināšanas programmās. Pilnveidots sociālais darbs ar nepilngadīgajiem ar antisociālu uzvedību, nodrošinot uzvedības korekcijas programmas un izveidojot sadarbības grupu bērnu tiesību aizsardzībai. Efektīvākai sociālo problēmu mazināšanai, nodrošinātas sociālā atbalsta grupas.
 
Lai veicinātu sociālo atbalstu senioriem, veikts iepirkums aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai 2018.gadā un lemts par konceptuālu atbalstu senioru dienas aprūpes centra izveidei.
 
Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstības veicināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem, pašvaldība iesaistījusies Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna izstrādē ESF projekta “Kurzeme visiem” ietvaros.
 

Veselības aprūpe

Primārās veselības aprūpi, sniedzot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, nodrošina ģimenes ārstu prakses. Saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta datiem, 01.06.2018. Kuldīgas novadā darbojas 15 ģimenes ārstu prakses, kas apkalpo Kuldīgas pilsētu, Ēdoles, Īvandes, Kabiles, Kurmāles, Laidu, Padures, Pelču, Rendas, Rumbas, Snēpeles, Turlavas, Vārmes pagastu, savukārt Gudenieku pagastu apkalpo ģimenes ārsta prakse, kas reģistrēta Alsungas novadā. Neatliekamo palīdzību, ambulatoru un stacionāro medicīnisko palīdzību Kuldīgas novadā sniedz SIA „Kuldīgas slimnīca”, kas ir lokālā neatliekamās palīdzības slimnīca, kuras pamatuzdevums ir novērst dzīvībai un veselībai bīstamās akūtās situācijas iekšķīgo slimību, ķirurģijas, traumu, ginekoloģisko slimību gadījumā, kā arī sniegt dzemdību palīdzību. Medicīniskā palīdzība tiek nodrošināta gan uzņemšanas – neatliekamās palīdzības nodaļā, gan diennakts stacionāra nodaļās. Slimnīcas ēkā atrodas E.Gulbja laboratorija, urologa G.Smiltāna privātprakse, Vizuālā diagnostika. Laboratorijas pakalpojumus sniedz arī Akadēmiskā histoloģijas laboratorija.
 
Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk. arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.

Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējām novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.

 

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils


ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv