ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
17.10.2019


NVA izsludina darba devēju pieteikšanos pasākumam Apmācība pie darba devēja

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikties dalībai pasākumā „Apmācība pie darba devēja tam vajadzīgā speciālista sagatavošanai”, sazinoties ar savas administratīvās teritorijas NVA filiāli. Pasākums tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētā projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2” ietvaros.

Apmācība pie darba devēja ir bezdarbnieka praktiskā apmācība, kas darba devējam pašam ļauj sagatavot vajadzīgo speciālistu, kura profesionālajai darbībai nav nepieciešams valsts atzīts izglītības dokuments vai ja apmācāmais bezdarbnieks ir zaudējis kādreiz iegūtās darba iemaņas un profesionālas prasmes. Katram praktiskajā apmācībā iesaistītajam bezdarbniekam darba devējs nodrošina kvalificētu darba vadītāju, kas ir ieguvis izglītību vai ne mazāk kā divus gadus ilgu darba pieredzi profesijā, kurā tiek veikta bezdarbnieka apmācība.

Apmācība pie darba devēja ietver darba iemaņu un profesionālo prasmju atjaunošanu, kas ilgst ne vairāk kā trīs mēnešus, kā arī jaunas profesijas apguvi, kuras kopējais ilgums nepārsniedz sešus mēnešus. Praktiskās apmācības laikā darba devējs sniedz bezdarbniekiem nepieciešamās pamatzināšanas par veicamajiem darba pienākumiem, prasībām, kā arī nodrošina praktisku atbalstu darba iemaņu un profesionālo prasmju ieguvē, nostiprināšanā vai atjaunošanā atbilstoši apmācības plānam.

NVA piešķir dotāciju Praktiskajā apmācībā iesaistīto bezdarbnieku darba vadītāju ikmēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Praktiskajā apmācībā iesaistītajiem bezdarbniekiem NVA nodrošina ikmēneša stipendiju līdz 120 Ls, kas tiek izmaksāta, ņemot vērā apmācību dienu skaitu attiecīgajā mēnesī. Tiek segti arī normatīvajos aktos paredzēto bezdarbnieku veselības obligāto pārbaužu izdevumi. NVA finansē Praktiskās apmācības izdevumus, tai skaitā darba devēja piesaistīto ekspertu un mācībspēku izmaksas. Savukārt materiāli tehniskā nodrošinājuma iegāde un tā uzturēšana dotēta netiek.

Praktisko apmācību pie darba devēja organizē, ja darba devējs uzņemas saistības pēc apmācības beigšanas pieņemt bezdarbnieku darbā un nodarbināt attiecīgajā profesijā ne mazāk kā trīs mēnešus, slēdzot ar NVA divpusēju līgumu par praktiskās apmācības īstenošanu un bezdarbnieka nodarbināšanu. Pasākuma laikā NVA filiāle savā administratīvajā teritorijā pārrauga tā īstenošanas gaitu, kā arī pēc apmācības pabeigšanas bezdarbnieka trīs mēnešu nodarbinātību pie darba devēja.

Detalizētāka informācija darba devējiem atrodama NVA mājas lapas (www.nva.gov.lv) sadaļā DARBA DEVĒJIEM --> Praktiskā apmācība (pie darba devēja).

Sagatavoja:
Informācijas nodaļa
Tālr. 67021808; 67021744
Iveta.Kancena@nva.gov.lv
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv