ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
17.02.2018


Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana

2013.gada 08. martā stājās spēkā 2011.gada 25.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" grozījumi, kuri nosaka preventīvā bezdarba samazināšanas pasākuma „Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana” (turpmāk – Pasākums) īstenošanas nosacījumus. 


Pasākuma mērķis ir veicināt darba devēju nodarbināto personu (turpmāk – Nodarbinātais) reģionālo mobilitāti, nodrošinot finansiālu atlīdzību transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai pirmos četrus mēnešus pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas.

Pasākumu īsteno darba vietās Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, izņemot Rīgu, kur ir konkrētās personas iegūtajai izglītībai un profesionālajai pieredzei atbilstošs pieprasījums. Izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja darba devējs piedāvā vienlaikus uzsākt darba tiesiskās attiecības ar vismaz 10 Aģentūrā reģistrētiem bezdarbniekiem vai ja bezdarbnieka statusa piešķiršana ir saistīta ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu saistībā ar neatliekamu saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu un tas būtiski ietekmējis vai varēja ietekmēt nodarbinātības situāciju attiecīgajā administratīvajā teritorijā.Finanšu atlīdzību Pasākuma ietvaros var saņemt Nodarbinātais, kurš vienlaikus atbilst šādām prasībām:

 1. līdz darba tiesisko attiecību nodibināšanas dienai ar konkrēto darba devēju ir bijis reģistrēts bezdarbnieka statusā vismaz divus mēnešus, izņemot gadījumu, ja bezdarbnieka statusa piešķiršana ir saistīta ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu saistībā ar saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu un tas būtiski ietekmējis vai varēja ietekmēt nodarbinātības situāciju attiecīgajā administratīvajā teritorijā;
 2. darba tiesiskās attiecības ir nodibinājis pie darba devēja, kurš pirms darba tiesisko attiecību nodibināšanas ar Nodarbināto vismaz vienu nedēļu iepriekš bija reģistrējis Aģentūrā brīvu darba vietu tādā pašā profesijā vai amatā, kādā strādā Nodarbinātais;
 3. darba vieta atrodas vismaz 20 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas un darba tiesisko attiecību ietvaros darba devējs Nodarbinātajam nekompensē ceļa vai dzīvojamās telpas īres izdevumus;
 4. norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus vai sešu mēnešu laikā mainījis deklarēto dzīvesvietu, un gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 5. darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas uz nenoteiktu laiku, Nodarbinātajam ir noteikts normālais darba laiks  un darba alga ir vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, bet ne lielāka par divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru;
 6. darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas ne agrāk kā desmit darba dienas pirms finanšu atlīdzības pieprasīšanas dienas;

 

 

Kā pieteikties? 
Filiāle pieņem Nodarbinātā iesniegumu un ar parakstu apliecinātu veidlapu Nodarbinātā pienākumi finanšu atlīdzības saņemšanai, kam pievienota darba devēja izziņa desmit darba dienu laikā pēc darba līguma noslēgšanas.
Iesniegumus iesniedz Filiālēs šādos veidos:

 • klātienē;

 • elektroniski iesniedzot, iesniegums ir jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānoformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;

 • izmantojot pasta pakalpojumus.


Filiāle triju darba dienu laikā no Iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par finanšu atlīdzību.

Filiāle vienas darba dienas laikā no lēmuma pieņemšanas rakstveidā informē Nodarbināto par pieņemto lēmumu. Pozitīva lēmuma gadījumā Filiāle vienlaicīgi nosūta Nodarbinātajam finanšu atlīdzības pamatojuma veidlapu .

Izmanto šo shēmu, ja vēlies pieteikties pasākumam! 

 

Nodarbinātības valsts aģentūra nodrošina finanšu atlīdzību Nodarbinātajam ne vairāk kā 400 euro apmērā:

 • transporta izdevumu segšanai regulāriem braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darba vietu un atpakaļ;

 • vai dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijai un transporta izmaksas vienam braucienam mēnesī no deklarētās dzīves vietas uz darba vietu un atpakaļ.


Nodarbinātā finanšu atlīdzības apjoms:

 • par darba tiesisko attiecību pirmo mēnesi avanss 145 euro apmērā tiek pārskaitīts piecu darba dienu laikā pēc pozitīvā lēmuma par finanšu atlīdzības piešķiršanu pieņemšanas.

 • par nākamajiem trijiem darba tiesisko attiecību mēnešiem tiek saņemta ikmēneša finanšu atlīdzība, kas nav lielāka par 85 euro mēnesī. To aprēķina, ņemot vērā pirmajā mēnesī radušās faktiskās dzīvojamās telpas īres un transporta izdevumu izmaksas;

 • ja pirmajā darba tiesisko attiecību mēnesī dzīvojamās telpas īres un transporta izdevumi ir bijuši 145euro vai vairāk, tad nākamajos trīs mēnešos ikmēneša finanšu atlīdzība ir 85 euro;

 • ja pirmajā darba tiesisko attiecību mēnesī dzīvojamās telpas īres un transporta izdevumi ir bijuši mazāki par 145 euro, tad no pirmā mēneša faktiskajām izmaksām proporcionāli no katra mēneša tiek atskaitīts pirmajā mēnesī saņemtās finanšu atlīdzības summas atlikums.   

Pasākumu finansē no nodarbinātības speciālā budžeta līdzekļiem.

 

Informācija "soli pa solim" 

 

1. Nodarbinātais iesniedz NVA Filiālē iesniegumu finanšu atlīdzības piešķiršanai 10 darbdienu laikā no darba līguma noslēgšanas datuma.

2. Filiāle, triju darba dienu laikā, pārbaudot Nodarbinātā atbilstību Pasākuma kritērijiem, pieņem lēmumu piešķirt vai atteikt finanšu atlīdzību un vienas darba dienas laikā rakstveidā paziņo Nodarbinātajam par lēmumu, nosūtot lēmumam līdzi arī finanšu atlīdzības pamatojuma veidlapu.

3. Aģentūra pārskaita Nodarbinātajam avansu 145 euro apmērā piecu darba dienu laikā no pozitīvā lēmuma pieņemšanas dienas.

4. Pēc pirmā darba tiesisko attiecību mēneša beigām, bet ne vēlāk kā desmit dienu laikā no otrā darba tiesisko attiecību mēneša sākuma, Nodarbinātais iesniedz finanšu atlīdzības pamatojumu ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem:

 • transporta izdevumus apliecinošus dokumentus:

 • sabiedriskā transporta braukšanas biļetes;

 • čekus par degvielas iegādi;

 • dzīvojamās telpas īres izdevumus apliecinošus  dokumentus - īres līguma kopiju un maksājuma apliecinošu dokumentu par dzīvojamās telpas īri.


5. Pamatojoties uz finanšu atlīdzības pamatojumu un izdevumus apliecinošiem dokumentiem, Aģentūra sagatavo finanšu atlīdzības pieprasījumu ar finanšu aprēķinu nākošajiem trijiem mēnešiem un:

 • ja finanšu atlīdzības pamatojuma dokumenti saņemti Aģentūrā no pirmā līdz 12.datumam, tad finanšu atlīdzību par otro darba tiesisko attiecību mēnesi pārskaita līdz kārtējā mēneša 20.datumam;

 • ja finanšu atlīdzības pamatojuma dokumenti saņemti Aģentūrā no13.datuma līdz mēneša pēdējam datumam, tad finanšu atlīdzību par otro darba tiesisko attiecību mēnesi pārskaita līdz nākamā mēneša 10.datumam;

 • par nākamajiem diviem darba tiesisko attiecību mēnešiem ikmēneša finanšu atlīdzību izmaksā Nodarbinātajam līdz kārtējā mēneša datumam, kad izmaksāta finanšu atlīdzība par otro darba tiesisko attiecību mēnesi.

   

   

PAR MOBILITĀTES ATBALSTU DARBAM LATVIJĀ LASI ŠEIT!