ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
17.10.2018


EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS „PASĀKUMI NOTEIKTĀM PERSONU GRUPĀM”

 
 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

(Nr.1DP//1.4.1.1.2/08/IPIA/NVA/001) 

 

Projekta ietvaros tiek īstenots aktīvais nodarbinātības pasākums "Pasākums noteiktām personu grupām" (turpmāk - pasākums).

Pasākuma mērķis: bezdarbnieku nodarbināšana valsts līdzfinansētajās darbavietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.


Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē pasākumu nelabvēlīgākā situācijā esošiem darba ņēmējiem (ieguvuši bezdarbnieka statusu):

  • personām, kurām iepriekšējos sešos mēnešos nav bijis regulāri apmaksāta darba (personas, kuras reģistrējušās NVA un ieguvušas bezdarbnieka statusu vismaz sešus mēnešus);
  • personām, kuras nav ieguvušas vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju;
  • personām, kuras vecākas par 50 gadiem;
  • personām, kurām kā vientuļajiem pieaugušajiem ir viens vai vairāki apgādājamie;
  • personām, kuras pieder etniskām minoritātēm un kurām ir jānostiprina valodas zināšanas, profesionālās zināšanas vai profesionālā pieredze, lai palielinātu savas iespējas iegūt pastāvīgu darbu;
  • personām, kurām 24 mēnešus vai ilgāk nav bijis darba;

Pasākumu var īstenot komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātas personas, biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas) (turpmāk tekstā - darba devēji).

NVA darba devējam nodrošina šādu finanšu atbalstu pasākuma īstenošanai:

1. ikmēneša darba algas dotāciju nelabvēlīgākā situācijā esošam darbiniekam 50% apmērā no darba devēja noteiktās mēneša darba algas, ievērojot, ka ikmēneša dotācija normāla darba laika ietvaros nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru. Ja darbinieks nostrādājis nepilnu darba laiku, dotāciju piešķir atbilstoši faktiski nostrādātajam darba laikam;

 

2. ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no algas dotācijas daļas, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kurš nodarbina bezdarbnieku asistenta personām ar invaliditāti vai pavadoņa, surdotulka, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulka, interešu pulciņa audzinātāja personām ar invaliditāti, speciālā pedagoga profesijā;

 

Viens bezdarbnieks projektā var iesaistīties 6 mēnešus.

 

Katram pasākumā iesaistītajam mērķa grupas bezdarbniekam darba devējs nodrošina kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz mērķa grupas bezdarbniekam apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas.

Papildu informāciju par pasākuma organizēšanu un prasībām pretendentiem var saņemt Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs.


Saistošie dokumenti:

 

Lai pieteiktos pasākumam spied šeit .