ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
23.02.2019


Darba devējiem

AKTIVITĀTES DARBA DEVĒJIEM
PIEMĒROTA DARBA VIDE PERSONĀM AR INVALIDITĀTI

NVA PIEDĀVĀTIE PAKALPOJUMI DARBA DEVĒJIEM

Vakanču reģistrēšana un darbinieku atlase

Brīvo darba vietu reģistrēšana Nodarbinātības valsts aģentūrā un darbinieku atlases iespējas

Pasākums noteiktām personu grupām  
Bezdarbnieku nodarbināšana subsidētajās (NVA līdzfinansētajās) darba vietās, lai veicinātu bezdarbnieku nodarbinātību, iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.
Apmācība pie darba devēja 
Bezdarbnieku apmācība iespējamajā darba vietā, 6 mēnešu laikā bezdarbnieks apgūst profesionālās kompetences, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajām kompetencēm.
Atbalsta pasākums "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā" 
Jauniešu darbs sabiedrības labā biedrībās un nodibinājumos.
Pakalpojumi kolektīvās atlaišanas gadījumos
Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju licencēšana un uzraudzība
Bezdarbnieku apmācība pēc darba devēja pieprasījuma
Pasākums, kas piedāvā darba devējiem ar NVA atbalstu sagatavot uzņēmumam nepieciešamos speciālistus, apmācot bezdarbniekus uzņēmumam nepieciešamajām profesijām jebkurā licencētā profesionālās pilnveides, profesionālās tālākizglītības vai neformālās izglītības programmā.
Juridiskās konsultācijas
Rakstveida, mutvārdu, telefoniska vai elektroniska informācija darba devējiem (atbildes vai konsultācijas formā) par NVA pakalpojumiem, kas sniedz darba devējam nepieciešamo izpratni par konkrētu jautājumu un ļauj pieņemt lēmumu.
Algoti pagaidu sabiedriskie darbi
Pasākums bezdarbniekiem darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, veicot algotus pagaidu sabiedriskos darbus pašvaldību izveidotajās darba vietās, kas rada sociālu labumu sabiedrībai.
Pasākums "Pirmā darba pieredze jaunietim" (ESF projekts "Jauniešu garantijas")  
Darba tirgus prasībām atbilstošu prasmju un iemaņu paaugstināšana un praktiskas darba pieredzes iegūšana, ar NVA atbalstu strādājot pie darba devēja.
Bēgļu un personu ar alternatīvo statusu nodarbināšana 
NVA īstenotā projekta "Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācija Latvijas darba tirgū" darbinieki palīdzēs darba devējiem atrast piemērotu darbinieku no bēgļu un personu ar alternatīvo statusu vidus.
Ārzemnieku nodarbināšana
Darba informācijas kabineti
Aktuālās darba tirgus informācijas un darba meklētāju konsultāciju vietas Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Jelgavā un Jēkabpilī.
Skolēnu vasaras darbs
Skolēnu vasaras darbs