ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
22.06.2018


NVA atbalsts bezdarbniekiem ar invaliditāti

Šī gada 1.ceturksnī Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajos aktīvajos nodarbinātības un atbalsta pasākumos dalību uzsāka 3 851 bezdarbnieks ar invaliditāti: 1 404 piedalījās Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, 851 – profesionālajā apmācībā vai neformālās izglītības programmu apguvē, 593 ar NVA atbalstu sāka strādāt Pasākumos noteiktām personu grupām vai veikt algotos pagaidu sabiedriskos darbus pašvaldībās, bet 2 bezdarbnieki ar invaliditāti izstrādā biznesa plānus, piedaloties NVA pasākumā pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības atbalstam. Dalību Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Jauniešu garantijas”* atbalsta pasākumos uzsāka 148 jaunieši bezdarbnieki ar ierobežotām darbaspējām.
 
Savukārt pērn 5 188 bezdarbnieki ar invaliditāti piedalījās dažādos NVA īstenotajos apmācības un konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, bet 1 411 izmantoja iespēju strādāt, iesaistoties kādā no NVA nodarbinātības pasākumiem. 2015.gadā pastāvīgā darbā iekārtojās 2 702 bezdarbnieki ar invaliditāti, to skaitā 1 131 (41,9%) bija iekārtojies darbā pēc kāda NVA pasākuma pabeigšanas.

Ar NVA atbalstu cilvēki ar ierobežotām darbaspējām piedalās apmācībās, kas palīdz iegūt  vai attīstīt darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, strādā valsts līdzfinansētajās darba vietās, izmanto karjeras konsultācijas, palīdzību darba meklēšanā, reģionālās mobilitātes atbalstu, bet uzņēmīgākie - atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai. Ir pieejami ergoterapeita, surdotulka, atbalsta personas un citu speciālistu pakalpojumi. Jaunieši bezdarbnieki ar invaliditāti iesaistās ESF projekta  "Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumos.

Tiek ieviesti jauni piedāvājumi - sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru personām ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti tiks veikta profesionālās piemērotības noteikšana un profesionālā rehabilitācija, bet cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kas strādās subsidētajās darba vietās, tiks piedāvāta atbalsta personas palīdzība. Atbalsta speciālists palīdzēs izprast un ievērot darba noteikumus un pienākumus, palīdzēs iekļauties darba vidē, atbalstīs saziņā ar darba devēju, darba vadītāju un kolēģiem.
  
Tie cilvēki ar ierobežotām darbaspējām, kuri piedalās NVA apmācību pasākumos, var izmantot ergoterapeita un surdotulka palīdzību, bet ja nepieciešams, mācību vieta tiek pielāgota konkrēta cilvēka vajadzībām. Turklāt dažas profesionālās izglītības programmas iespējams apgūt elektroniskās apmācības veidā. Ja izglītības iestāde, kurā notiek apmācības, atrodas vairāk nekā 20 kilometru attālumā no dzīvesvietas, bezdarbniekiem ir iespēja saņemt līdz 100 eiro lielu atlīdzību transporta izdevumu vai dzīvojamās telpas īres kompensācijai.
 
Īpašas bezdarbniekiem ar ierobežotām darbaspējām paredzētās valsts līdzfinansētas darba vietas tiek veidotas NVA īstenotajos Pasākumos noteiktām personu grupām, kas tiek līdzfinansēti gan no valsts budžeta, gan ESF projekta „Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem”** ietvaros. Piedalīties Pasākumos noteiktām personu grupām un ar NVA finansiālu atbalstu pie darba devēja strādāt bezdarbnieks ar invaliditāti var 2 gadus. Katram pasākumā iesaistītajam bezdarbniekam tiek nodrošināts kvalificēts darba vadītājs, kas palīdz apgūt darbam nepieciešamās prasmes un iemaņas. Strādājot subsidētajā darba vietā, bezdarbnieki var saņemt ergoterapeita, surdotulka, atbalsta personas pakalpojumus, kā arī tiek nodrošināta darba vietas pielāgošana konkrētā bezdarbnieka vajadzībām. Ja subsidētā darba vieta atrodas attālāk no dzīves vietas, bezdarbnieks ar invaliditāti var saņemt arī mobilitātes atbalstu. Apkopotie statistikas dati liecina, ka 67% bezdarbnieku ar invaliditāti pēc dalības Pasākumos noteiktām personu grupām iekārtojas pastāvīgā darbā.

Darba devēji, nodarbinot bezdarbnieku ar invaliditāti, no NVA saņem dotācijas bezdarbnieka un darba vadītāja algai, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti. Darba devēji saņem arī vienreizēju dotāciju normatīvajos aktos paredzēto obligāto veselības pārbaužu izmaksām un vienreizēju dotāciju iekārtu, aprīkojumu un tehnisko palīglīdzekļu iegādei, lai darba vietu pielāgotu bezdarbniekam ar invaliditāti.
 
Lai veicinātu izpratni par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām, NVA rīko savu darbinieku apmācības darbam ar mērķa grupu bezdarbniekiem un konsultē darba devējus. Tā, piemēram, ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" ir noslēdzis līgumu ar Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju “SUSTENTO” par darba devēju konsultēšanu. Līgums paredz grupu konsultāciju sniegšanu, lai nodrošinātu darba devējiem, kuri  izveidojuši subsidētās darbavietas cilvēkiem ar invaliditāti, informāciju par šīs mērķa grupas bezdarbnieku nodarbināšanas jautājumiem. Šādas konsultācijas darba devēji var saņemt jebkurā NVA filiālē.

NVA 2016.gada maija sākumā bija reģistrēts 9 191 bezdarbnieks ar invaliditāti, kas ir 11,2 % no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita, vairāk nekā puse ir ilgstošie bezdarbnieki (53%) un bezdarbnieki vecumā virs 50 gadiem (57%). Vidējais bezdarba ilgums bezdarbniekiem ar invaliditāti šobrīd ir 1,1 gads.

* ESF projekts Nr. 7.2.1.1/15/I/001 „Jauniešu garantijas”
** ESF projekts Nr. 9.1.1.1./15/I/001 „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”


 

 

ESF projekts Nr. 9.1.1.1./15/I/001 „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” 
ESF projekts „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001  
(PROJEKTS LĪDZFINANSĒTS JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS)