ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
24.04.2018


Atbalsts bezdarbnieku izglītībai

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1.specifiskais atbalsta mērķis „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam.” Projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001

 Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākums "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai"

 

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) ir izsludinājusi pretendentu pieteikšanos profesionālās tālākizglītības programmu īstenošanai 2017.gadā, tuvākajā laikā tiks izsludināta pieteikšanās arī profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu īstenošanai nākamajā apmācības periodā. Aicinām izglītības iestādes un komersantus sekot aktuālajai informācijai NVA mājaslapas sadaļā Izsludinājumi.

 

Sadarbībā ar izglītības iestādēm NVA ik gadu organizē bezdarbnieku un darba meklētāju apmācības, piedāvājot profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvi bezdarbniekiem, kā arī neformālās izglītības iespējas gan bezdarbniekiem, gan darba meklētājiem: valsts valodas, svešvalodu, datorzinību, transportlīdzekļu vadīšanas un citu neformālās izglītības programmu apguvi. Apmācības tiek organizētas Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Nr. 7.1.1.0/15/I/001) un ESF projekta „Jauniešu garantijas” (Nr.7.2.1.1/15/I/001) ietvaros.

 

Apmācību īstenotāju nodrošināšanai NVA vismaz reizi gadā rīko apmācības pasākumu īstenotāju izsludinājumus. Ja izglītības iestādes iesniegtais piedāvājums atbilst Izglītības iestāžu izvēles kārtībai, NVA šai izglītības iestādei piešķir tiesības īstenot apmācību un tās piedāvājumu iekļauj izglītības piedāvājumu sarakstā. NVA organizēto izsludinājumu rezultātā tiesības 2016. gadā īstenot profesionālo apmācību ieguva 40 izglītības iestādes, bet neformālo izglītību – 188.

 

Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību NVA īsteno ar kuponu metodi. NVA reģistrētais bezdarbnieks vai darba meklētājs, kas atbilst apmācības pasākuma iesaistes nosacījumiem, izglītības programmu un mācību iestādi izvēlas pats, izmantojot NVA izglītības piedāvājuma sarakstu vai arī izvēloties NVA sarakstā neiekļauto apmācību programmu vai izglītības iestādi. NVA filiālē viņam tiek izsniegts kupons izvēlētās izglītības programmas apmaksai. Apmācības laikā bezdarbnieks saņem stipendiju - 100 eiro mēnesī. Ja apmācības īstenošanas vieta atrodas vismaz 20 kilometru attālumā no dzīvesvietas, bezdarbnieks var saņemt arī atlīdzību līdz 100 eiro mēnesī reģionālās mobilitātes atbalstam - transporta izdevumu, dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcas apmaksai. Pēc apmācību pabeigšanas un noslēguma pārbaudījuma bezdarbniekam tiek izsniegta kvalifikācijas apliecība vai dokuments, kas apliecina iegūtās zināšanas. 

 

Informācija par aktuālajiem izglītības piedāvājumiem, apmācībuīstenošanas nosacījumiem, mācību iestāžu un izglītības programmu pieprasījumu un novērtējumu, kā arī par bezdarbnieku darbā iekārtošanos pēc apmācības pabeigšanas ir pieejama NVA mājaslapas profesionālās apmācības sadaļā  un neformālās izglītības sadaļā.

Uzziņa: 2016. gada 7 mēnešos ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" ietvaros apmācībās iesaistīti 12 325 bezdarbnieki, to skaitā profesionālajā apmācībā – 3 748, neformālajā izglītībā – 8 473, pilotprojektā “Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs» - 104 bezdarbnieki. Vispieprasītākās profesionālās apmācības programmas ir “Sociālā aprūpe” (631 bezdarbnieks), “Lietvedis” (309 bezdarbnieki) un “Lokmetinātājs MAG” (290 bezdarbnieki), savukārt neformālajā izglītībā vispieprasītākās programmas ir “Datorzinības” (2 149 bezdarbnieki), “Angļu valoda” (1 901 bezdarbnieks) un “C” kategorijas autovadītājs” (785 bezdarbnieki).

 

ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" ietvaros NVA īsteno arī pasākumus „Apmācība pie darba devēja” un  „Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma”. 2016. gada 7 mēnešos ESF projekta „Jauniešu garantijas” ietvaros profesionālajā un neformālajā apmācībā iesaistīti 1897 bezdarbnieki vecumā līdz 29 gadiem, to skaitā profesionālajā apmācībā – 976, neformālajā izglītībā – 921. Vispieprasītākās profesionālās apmācības programmas ir “Lietvedis” (191 jaunietis bezdarbnieks), “Lokmetinātājs MAG” (104 jaunieši bezdarbnieki) un “Klientu apkalpošanas operators” (79 jaunieši bezdarbnieki), savukārt neformālajā izglītībā vispieprasītākās programmas ir “Valsts valoda” (186 jaunieši bezdarbnieki), “Angļu valoda” (180 jaunieši bezdarbnieki) un “C” kategorijas autovadītājs” (160 jaunieši bezdarbnieki).

 

Pirms profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu apguves, ESF projekta “Jauniešu garantijas” pasākuma ”Darbnīcas jauniešiem” ietvaros, NVA piedāvā iespēju jauniešiem bezdarbniekiem vecumā no 15 līdz 24 gadiem izglītības iestādēs iepazīt trīs profesionālās izglītības programmas, katrai no tām veltot divas nedēļas. Jaunietis, piedaloties teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās, uzzina katras profesionālās izglītības programmas specifiku un iegūst pirmo profesionālo pieredzi, lai vēlāk varētu mērķtiecīgi izvēlēties tieši viņam piemērotu turpmākās izglītības un profesionālās darbības jomu.