ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
28.05.2018


NVA atbalsts bezdarbniekiem ar invaliditāti

Šī gada septembra sākumā Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) bija reģistrēti 8 925 bezdarbnieki ar invaliditāti jeb 11,8 % no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita valstī. Ar NVA atbalstu cilvēki ar invaliditāti piedalās konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, profesionālajā apmācība un neformālās izglītības programmu apguvē, strādā valsts līdzfinansētajās darba vietās, izmanto karjeras konsultācijas, palīdzību darba meklēšanā, reģionālās mobilitātes atbalstu, bet uzņēmīgākie - atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai. Ir pieejami ergoterapeita, surdotulka, atbalsta personas un citu speciālistu pakalpojumi. Jaunieši bezdarbnieki ar invaliditāti iesaistās ESF projekta  "Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumos. 

 

Šī gada 8 mēnešos dalību NVA pasākumos kopumā uzsāka 7 843 bezdarbnieki ar invaliditāti: 2 439 bezdarbnieki Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu ietvaros apmeklēja īsos kursus, seminārus un lekcijas,  1 755 iesaistījās neformālajā izglītībā un profesionālajā apmācībā, 1 192 bija nodarbināti Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos,  bet 271 – Pasākumos noteiktām personu grupām, strādājot subsidētajās darba vietās. 11 bezdarbnieki ar invaliditāti izstrādā biznesa plānus, piedaloties NVA pasākumā uzņēmējdarbības vai pašnodarbinātības atbalstam. 2016.gada 8 mēnešos pastāvīgā darbā iekārtojies 2 041 NVA reģistrētais bezdarbnieks ar invaliditāti.

 

Tie bezdarbnieki ar invaliditāti, kuri piedalās NVA apmācību pasākumos, var izmantot ergoterapeita un surdotulka palīdzību, bet ja nepieciešams, mācību vieta tiek pielāgota konkrētā cilvēka vajadzībām. Turklāt dažas profesionālās izglītības programmas iespējams apgūt arī elektroniskā apmācības veidā. Ja izglītības iestāde, kurā notiek apmācības, atrodas vairāk nekā 20 kilometru attālumā no dzīvesvietas, bezdarbniekiem ir iespēja saņemt līdz 100 eiro lielu atlīdzību transporta izdevumu vai dzīvojamās telpas īres kompensācijai.
 
NVA īstenotajos Pasākumos noteiktām personu grupām tiek veidotas bezdarbniekiem ar invaliditāti paredzētās valsts līdzfinansētas darba vietas, kas tiek līdzfinansētas gan no valsts budžeta, gan ESF projekta „Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem” ietvaros. Piedalīties Pasākumos noteiktām personu grupām un ar NVA finansiālu atbalstu pie darba devēja strādāt bezdarbnieks ar invaliditāti var 2 gadus. Katram pasākumā iesaistītajam bezdarbniekam tiek nodrošināts kvalificēts darba vadītājs, kas palīdz apgūt darbam nepieciešamās prasmes un iemaņas. Strādājot subsidētajā darba vietā, bezdarbnieki var saņemt ergoterapeita, surdotulka, atbalsta personas pakalpojumus, kā arī tiek nodrošināta darba vietas pielāgošana konkrētā bezdarbnieka vajadzībām. Ja subsidētā darba vieta atrodas attālāk no dzīves vietas, bezdarbnieks ar invaliditāti var saņemt arī mobilitātes atbalstu. Apkopotie statistikas dati liecina, ka 67% bezdarbnieku ar invaliditāti pēc dalības Pasākumos noteiktām personu grupām iekārtojas pastāvīgā darbā.

Darba devēji, nodarbinot bezdarbnieku ar invaliditāti, no NVA saņem dotācijas bezdarbnieka un darba vadītāja algai, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti. Darba devēji saņem arī vienreizēju dotāciju normatīvajos aktos paredzēto obligāto veselības pārbaužu izmaksām un vienreizēju dotāciju iekārtu, aprīkojumu un tehnisko palīglīdzekļu iegādei, lai darba vietu pielāgotu bezdarbniekam ar invaliditāti.

Lai veicinātu izpratni par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām, NVA rīko savu darbinieku apmācības darbam ar mērķa grupu bezdarbniekiem un konsultē darba devējus. Tā, piemēram, ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" ir noslēdzis līgumu ar Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju “SUSTENTO” par darba devēju konsultēšanu. Līgums paredz grupu konsultāciju sniegšanu, lai nodrošinātu darba devējiem, kuri  izveidojuši subsidētās darbavietas cilvēkiem ar invaliditāti, informāciju par šīs mērķa grupas bezdarbnieku nodarbināšanas jautājumiem. Šādas konsultācijas darba devēji var saņemt jebkurā NVA filiālē.