ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
22.06.2018


NVA ar sociālajiem partneriem apsprieda cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības jautājumus

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienības "APEIRONS" rīkoja diskusiju par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību. Diskusijā bija pārstāvēta Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”, Invalīdu biedrība “Otrās mājas”, STB “Tukuma Aspazijas”, biedrība “Līdzvērtība”, Tukuma Nevalstisko organizāciju apvienība, SIB “Tumes Mežroze” u.c. Diskusijas darbā piedalījās ministrijas (LM) Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis, NVA un LM amatpersonas. Diskusijas dalībnieki sprieda par darba ņēmēju ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanas iespējām, subsidētās nodarbinātības pasākumiem, nevalstisko organizāciju lomu un iespējām cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanā, kā arī informēja par labās prakses piemēriem gan Latvijā, gan Eiropā.

Diskusiju atklāja NVA direktora vietniece Inese Šteina: “Latvijā, tāpat kā citās Eiropas Savienībā dalībvalstīs, personām ar invaliditāti cīņa ar bezdarbu un nabadzību ir īpašs izaicinājums. Kārtīgs darbs ļauj personām ar invaliditāti nopelnīt sev iztiku, nodrošinot cieņpilnu dzīvi, kā arī aktīvu iesaisti sabiedrībā. Tādēļ mums - Nodarbinātības valsts aģentūrai, cieši sadarbojoties ar Nevalstiskām organizācijām, ir jāsasniedz vēl labākus rezultātus personu ar invaliditāti iekļaušanā darba tirgū. Izaicinājumu ir daudz - veicināt sociālo uzņēmējdarbību, pilnveidot normatīvo bāzi, nodrošināt vides pieejamību un daudzi citi. Tādēļ šodien vēlos akcentēt dažus izaicinājumus un piedāvāt starptautiski atzītas metodes, kuras palīdzēs personām ar invaliditāti aktīvāk iekļauties darba tirgū.

NVA Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas eksperte Kristīne Škorņika informēja par subsidētās nodarbinātības labās prakses piemēriem Latvijā un Eiropā. Cilvēki ar dažāda veida invaliditāti un daļēju darba spēju zudumu, piedaloties subsidētās nodarbinātības pasākumos, veiksmīgi integrējās Latvijas darba tirgū un atrod profesijas, kurās viņu darba spējas tiek augsti vērtētas. Eiropas valstīs daudzi uzņēmumi nodarbina cilvēkus ar invaliditāti, turklāt ik gadu tiek pasniegta Eiropas balva “Nodarbinātība visiem” (EASPD Employment for All Award), kuru iedibinājusi Eiropas pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti sniedzēju asociācija (European Association of Service Providers for Persons with disabilitis). Strādājot uzņēmumos, darba ņēmēji ar invaliditāti iemācās patstāvību, apgūst darbam nepieciešamās prasmes un iemaņas, uzņemas atbildību un nopelna sev iztiku.

Diskusijā par darbu, kas būtu piemērots cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti, tika uzsvērts, ka plaši jāpopularizē labās prakses piemēri un jāveido dažādai invaliditātei piemērotāko darbu apraksti, jāinformē par uzņēmumiem, kuri piedāvā darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti, jāmotivē darba devēji vairāk nodarbināt šīs mērķa grupas darba ņēmējus. Diskusijas laikā tika ierosināts arī Latvijā iedibināt gada balvu sociāli atbildīgajiem darba devējiem, kas aktīvi veicina cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību.

NVA Pakalpojumu departamenta direktore Eva Lossane norādīja, ka nozīmīgu atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti varētu sniegt mentori, kas palīdzētu šīs mērķa grupas pārstāvjiem veiksmīgāk iekļauties darba vidē, turklāt mentoru pakalpojumus NVA varētu iepirkt no nevalstiskajām organizācijām. Diskusijas dalībnieki atbalstīja šo ierosinājumu un ieteica mentora pakalpojuma noteikumus izstrādāt sadarbībā ar sociālajiem partneriem.

NVA Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītāja Tatjana Juškāne prezentēja „DUOday” (Dueta Diena) pasākumu, kuru jau kopš 2009. gada īsteno Beļģijas nodarbinātības dienests. Līdzīgi kā “Ēnu dienā” skolēni, Beļģijā arī bezdarbnieki ar invaliditāti apmeklē darba devējus, uzņēmumos iepazīstas ar darba pienākumiem un izmēģina profesijas. „DUOday” programma ļauj cilvēkam ar invaliditāti klātienē komunicēt ar darba devēju, iepazīt darba vidi konkrētajā uzņēmumā, mazināt stereotipus. Diskusijas dalībnieki ieteica šādas „ēnu dienas” rīkot arī Latvijā.

Diskusijas noslēgumā tika nolemts turpināt subsidētās nodarbinātības pakalpojumu pilnveidošanu, vienkāršojot dokumentu apriti; sadarbībā ar sociālajiem partneriem izstrādāt jaunu pakalpojumu “Motivācijas programmu darba meklēšanai un mentora pakalpojumi personām ar invaliditāti”; izveidot darba grupu „ēnu dienu” darba ņēmējiem ar invaliditāti organizēšanai Latvijā, tāpat tika nolemts izveidot darba grupu labās prakses piemēru apkopošanai un popularizēšanai.