ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
21.05.2018


Pēc profesionālās un neformālās izglītības programmu apguves šī gada 10 mēnešos darbā iekārtojušies 9 310 NVA reģistrētie bezdarbnieki

 

 
Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskais mērķis
„Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam”.
Projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) bezdarbniekiem un darba meklētājiem piedāvā iespēju mācīties, iesaistoties Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta «Atbalsts bezdarbnieku izglītībai» pasākumos. Projekta ietvaros iespējams apgūt profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas, kā arī apmeklēt īsos kursus, seminārus un lekcijas konkurētspējas paaugstināšanai.

 

Apmācību jomas, izglītības programmas, profesijas un sociālās un profesionālās pamatprasmes, kurās nepieciešams veikt bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, kā arī konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu jomas ne retāk kā reizi gadā nosaka labklājības ministra izveidota komisija, ņemot vērā aktuālo situāciju un pieprasījumu darba tirgū. Komisijas sastāvā iekļauti Labklājības, Ekonomikas, Izglītības un zinātnes, Zemkopības ministrijas, NVA, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvji un nodarbinātības jomas eksperti.

 

Šī gada 10 mēnešos pēc profesionālās vai neformālās izglītības programmu apguves darbā iekārtojušies 9 310 NVA reģistrētie bezdarbnieki. Dalībai profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvē var pieteikties tikai tie bezdarbnieki, kuriem nav iepriekš iegūta profesionālā kvalifikācija, kā arī iepriekš iegūtā profesionālā kvalifikācija vai profesionālā pieredze nav pieprasīta darba tirgū, vai arī iepriekš iegūtā profesionālā kvalifikācija neatbilst attiecīgajai profesijai noteiktajām prasībām. Tāpat profesionālajā apmācībā var iesaistīties tie bezdarbnieki, kuri zaudējuši profesionālās prasmes, jo nav strādājuši iegūtajā profesijā vismaz trīs gadus vai veselības stāvokļa dēļ nevar turpināt darbu iegūtajā profesijā. Savukārt piedalīties neformālās izglītības programmu apguvē var tikai tie bezdarbnieki un darba meklētāji, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un tādēļ ir grūti atrast darbu.

 

NVA apmācības notiek pēc kuponu metodes – ņemot vērā bezdarbnieka iepriekš iegūtas prasmes un izglītību, NVA darbinieks izvērtē bezdarbnieka apmācības nepieciešamību un reģistrē bezdarbnieka pieteikumu dalībai apmācībā. Bezdarbnieks vai darba meklētājs, kurš atbilst pasākuma mērķa grupas kritērijiem, saņem apmācību kuponu rindas kārtībā. Izglītības iestādi bezdarbnieks vai darba meklētājs izvēlas, izmantojot NVA piedāvāto sarakstu vai patstāvīgi. Lai atvieglotu piemērotākās izglītības iestādes izvēli, NVA ir izveidojusi elektronisko Izglītības iestāžu meklētāju un Izglītības pieejamības sistēmu, kurā izglītības iestādes uztur informāciju par plānotajām mācību grupām.

 

Mācību laikā bezdarbniekam ik mēnesi tiek maksāta stipendija 100 eiro apmērā, kā arī ir iespēja saņemt finanšu atlīdzību līdz 100 eiro mēnesī reģionālās mobilitātes atbalstam - transporta, dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcas izdevumu kompensācijai, ja mācību vieta atrodas attālāk no dzīves vietas.

 

Ja bezdarbnieks bez attaisnojošiem iemesliem pārtrauc dalību apmācībā, viņam ir jāatlīdzina mācībām izlietots finansējums, apmācību laikā saņemtā stipendija un saņemtā finanšu atlīdzība reģionālās mobilitātes atbalstam.

 

Atgādinām, ka profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas var apgūt NVA reģistrētie bezdarbnieki, savukārt neformālās izglītības programmu apguvē un Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos var iesaistīties gan NVA reģistrētie bezdarbnieki, gan darba meklētāji.