ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
23.02.2019


Darba devējiem NVA piedāvā iespēju apmācīt vajadzīgos darbiniekus un speciālistus

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskais mērķis „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam”
Eiropas Sociālā fonda projekts nr. 7.1.1.0/15/I/001 “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”

 

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina apmācīt darba devējiem vajadzīgos darbiniekus un speciālistus pasākumos “Apmācība pie darba devēja” (Praktiskā apmācība) un “Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma”, kas kopš 2015.gada sākuma tiek īstenoti Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros.


Apmācība pie darba devēja jeb praktiskā apmācība


Praktiskā apmācība piedāvā darba devējam iespēju, saņemot NVA finansiālu atbalstu, apmācīt nepieciešamos darbiniekus profesijām, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei. Kopš ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” īstenošanas sākuma līdz 2017.gada 1.septembrim praktiskās apmācības īstenošanā iesaistījās 256 darba devēji, no tiem 125 darba devēji iesaistījās 2017.gada 8 mēnešos. Kopumā pasākumā piedalījās 520 bezdarbnieki, tajā skaitā šī gada astoņos mēnešos – 221 bezdarbnieks.


Praktiskās apmācības īstenošanai var pieteikties komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātas personas, biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas). Pieteikumu vajadzīgā darbinieka praktiskai apmācīšanai darba devējam jāiesniedz tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā viņš plāno veikt apmācību. Darba devējam ir jāpiedāvā no jauna izveidota darba vieta vai darba vietai jābūt vakantai vismaz 4 mēnešus pirms praktiskās apmācības uzsākšanas. Apmācību pie darba devēja neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos. Pēc praktiskās apmācības pabeigšanas bezdarbniekam vismaz trīs mēnešus jāturpina darbs pie tā paša darba devēja.


NVA darba devējam nodrošina dotāciju bezdarbnieka ikmēneša darba algai: pirmo divu mēnešu laikā dotācijas apmērs ir 160 eiro mēnesī, nākamo divu mēnešu periodā – 120 eiro un pēdējos divos mēnešos - 90 eiro. NVA nodrošina arī ikmēneša darba algas dotāciju darba vadītājam 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Tāpat NVA apmaksā izdevumus (līdz 28,46 eiro) par normatīvajos aktos paredzēto obligāto veselības pārbaudi bezdarbniekam un piešķir vienreizēju dotāciju normatīvajos aktos paredzētajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (līdz 50 eiro), kā arī vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai bezdarbniekam ar invaliditāti (līdz 711 eiro).


Darba devējam, īstenojot praktisko apmācību, jānodrošina darba alga tādā apmērā, lai kopā ar NVA dotāciju tās apmērs būtu ne mazāks par valstī noteiktās minimālās algas apmēru, darba devējam jāveic arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.


Ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kas apmācāmo bezdarbnieku nodarbina vienā no tādām profesijām kā, piemēram, asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs personām ar invaliditāti vai speciālais pedagogs, NVA nodrošina dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba algas dotācijas daļas.


Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma


Apmācību pēc darba devēja pieprasījuma organizē un finansē NVA, tā ir iespēja darba devējam apmācīt savam uzņēmumam nepieciešamos speciālistus jebkurā licencētā profesionālās pilnveides, profesionālās tālākizglītības vai neformālās izglītības programmā. Ja darba devējam vajadzīgie speciālisti jāapmāca tādās profesijās, kuru nav NVA piedāvājumā, tiek izsludināta apmācības īstenotāju pieteikšanās nepieciešamās apmācību programmas īstenošanai, savukārt ja darba devējam nepieciešami darbinieki, kuru apmācībai jāizstrādā jauna izglītības programma, izglītības iestāde sadarbībā ar darba devēju var izstrādāt jaunu izglītības programmu konkrētā uzņēmuma prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošanai.


Lai organizētu bezdarbnieku apmācību, darba devējam NVA filiālē ir jāiesniedz rakstisks pieprasījums, kurā jānorāda fiziskās vai juridiskās personas nosaukums, kontaktinformācija, izglītības programma vai iegūstamā kvalifikācija, apmācāmo bezdarbnieku skaits, prasības kandidātiem, darba alga, kas tiks maksāta pēc apmācību pabeigšanas, un cita nepieciešamā informācija.


Lai darba devējs būtu pārliecināts par izvēlētā kandidāta atbilstību uzņēmuma vajadzībām, pirms apmācību sākuma darba devējs piedalās atlasē un izvēlas piemērotākos kandidātus. Pēc apmācāmo bezdarbnieku atlases NVA slēdz ar darba devēju līgumu, kurā tiek noteikti pušu pienākumi, tiesības, atbildība un līguma izpildes kārtība.


Profesionālās tālākizglītības programmas apguves laikā darba devējs var piedāvāt prakses vietas savā uzņēmumā, nodrošinot nākamo darbinieku sagatavošanu atbilstoši konkrētā uzņēmuma specifikai. Pēc sekmīgas apmācības pabeigšanas darba devējam jāpieņem bezdarbnieks darbā un attiecīgajā profesijā jānodarbina ne mazāk kā sešus mēnešus. Gadījumā, ja bez attaisnojoša iemesla pēc apmācības pabeigšanas bezdarbnieks netiek pieņemts darbā, darba devējam jāatmaksā NVA finanšu līdzekļi, kas izlietoti apmācības organizēšanai.


Detalizētāka informācija par “Apmācību pēc darba devēja pieprasījuma” un „Apmācību pie darba devēja”, kā arī darba devēja pieprasījums, līguma veidlapa un citi saistošie dokumenti pieejami NVA mājaslapas www.nva.gov.lv sadaļā „Darba devējiem” un jebkurā NVA filiālē visā Latvijā.