ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
24.04.2018


Sadarbības programma Interreg V-A -Igaunija – Latvija prioritāte: Integrētais darba tirgus

 
Sadarbības programmas INTERREG V-A – Igaunija – Latvija projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšanas” kopsavilkums

Darbības programmas apakšaktivitāte, kuras ietvaros piešķirts finansējums

Sadarbības programma Interreg V-A -Igaunija – Latvija prioritāte: Integrētais darba tirgus

Īstenotāji

 • Nodarbinātības valsts aģentūra (projekta vadošais partneris);
 • Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonds;
 • Valkas novada dome;
 • Valgas pilsētas dome.

Īstenošanas vieta

Valkas novada pašvaldības un Valgas pilsētas pašvaldības teritorija.


Īstenošanas periods

01.08.2017 – 31.07.2019.


Mērķis

Projekta mērķis ir paaugstināt pārrobežu reģionu darba meklētāju un darba devēju pārliecību atrast piemērotu darbu un darbiniekus.

Aktivitātes

Projektā plānots organizēt:
 • Pasākumus darba meklētājiem, bezdarbniekiem un darba devējiem: “Vakanču gadatirgi”;
 • Pasākumi darba devējiem: “Uzņēmēju brokastis”;
 • Pasākumi darba meklētājiem, bezdarbniekiem un darba devējiem par Latvijas un Igaunijas pakalpojumiem nodarbinātības un sociālās aizsardzības jomā: “Informatīvās dienas” un “Semināri”.
 • Informatīvo vēstuļu izsūtīšana darba meklētājiem, bezdarbniekiem un darba devējiem;

Projekta ietvaros Igaunijas darba ņēmējiem, kas strādā Latvijā reģistrētajā uzņēmumā, tiks piedāvāta iespēja apgūt latviešu valodas kursus. Savukārt tiem Latvijas darba ņēmējiem, kas strādā Igaunijā reģistrētajā uzņēmumā, būs iespēja apgūt igauņu valodu.


Kā arī, lai efektīvāk plānotu reģiona stratēģisko attīstību, projekta laikā tiks izstrādāts pētījums, kura mērķis ir izvērtēt reģiona uzņēmējdarbības vidi.

Mērķa grupas

Projektā ir trīs mērķa grupas:
 • Darba meklētāji un bezdarbnieki, kas ir reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā vai Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fondā;
 • Valkas novada un Valgas pilsētas pašvaldībā reģistrētie darba devēji;
 • Darba ņēmēji, kas dzīvo vienā valstī, bet darbu veic citā.

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas sastāda 422 683,98 EUR:
 • Eiropas attīstības fonda finansējums – 359 281,38 EUR
 • Valsts budžeta līdzfinansējums:
 • Nodarbinātības valsts aģentūra – 19 438,80 EUR;
 • Valkas novada dome – 13 968 EUR;
 • Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonds – 15 750,30 EUR;
 • Valgas pilsētas dome – 14 245,50 EUR.

Sasniedzamie rādītāji

 • Vakanču gadatirgi” – četri pasākumi;
 • “Uzņēmēju brokastis” – astoņi pasākumi;
 • Informatīvās vēstules – 15 000 gab.;
 • “Informatīvās dienas” - 4 pasākumi;
 • “Semināri” – 8 pasākumi;
 • Latviešu valodas apmācības un atbalsts darba vidē (mentorings) – 25 Igaunijas darba ņēmējiem;
 • Igauņu valodas apmācības un atbalsts darba vidē (mentorings) – 25 Latvijas daba ņēmējiem;
 • Pētījums par reģiona uzņēmējdarbības vidi – 1.

Kontaktpersona:

Finanšu un Attīstības departamenta Attīstības nodaļas eksperte Liliana Garkalne Liliana.Garkalne@nva.gov.lv Tālrunis: 67021805

 

 

Šī mājaslapa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.