ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
21.05.2018
AKTIVITĀTES DARBA DEVĒJIEM
PIEMĒROTA DARBA VIDE PERSONĀM AR INVALIDITĀTI
NVA PIEDĀVĀTIE PAKALPOJUMI DARBA DEVĒJIEM

Brīvo darba vietu reģistrēšana Nodarbinātības valsts aģentūrā un darbinieku atlases iespējas

 
Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā skolēniem (vecumā no 15 līdz 20 gadiem), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs 
 

Bezdarbnieku nodarbināšana subsidētajās (NVA līdzfinansētajās) darba vietās, lai veicinātu bezdarbnieku nodarbinātību, iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbāBezdarbnieku apmācība iespējamajā darba vietā, 6 mēnešu laikā bezdarbnieks

apgūst profesionālās kompetences, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajām kompetencēm


          Jauniešu darbs sabiedrības labā biedrībās un nodibinājumos

Pasākums, kas piedāvā darba devējiem ar NVA atbalstu sagatavot uzņēmumam nepieciešamos speciālistus, apmācot bezdarbniekus uzņēmumam nepieciešamajām profesijām jebkurā licencētā profesionālās pilnveides, profesionālās tālākizglītības vai neformālās izglītības programmā  
Rakstveida, mutvārdu, telefoniska vai elektroniska informācija darba devējiem
(atbildes vai konsultācijas formā) par NVA pakalpojumiem, kas sniedz darba devējam nepieciešamo izpratni par konkrētu jautājumu un ļauj pieņemt lēmumu 
  Pasākums bezdarbniekiem darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, veicot algotus pagaidu sabiedriskos darbus pašvaldību izveidotajās darba vietās, kas rada sociālu labumu sabiedrībai 
 
Darba tirgus prasībām atbilstošu prasmju un iemaņu paaugstināšana
un praktiskas darba pieredzes iegūšana, ar NVA atbalstu strādājot pie darba devēja   
NVA īstenotā projekta “Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācija Latvijas darba tirgū” darbinieki palīdzēs darba devējiem atrast piemērotu
darbinieku no bēgļu un personu ar alternatīvo statusu vidus
 
 
Aktuālās darba tirgus informācijas un darba meklētāju konsultāciju vietas Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Jelgavā un Jēkabpilī