ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
16.10.2019


ERAF projekts „Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide”, projekts Nr. 2.2.1.1/17/I/032Projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/032 „Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide” kopsavilkums

Darbības programmas apakšaktivitāte, kuras ietvaros piešķirts ERAF finansējums

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" ietvaros īsteno projektu “Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide”

Īstenotājs

Projektu īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar Labklājības ministriju un Ekonomikas ministriju (sadarbības partneri)
 

Īstenošanas vieta

Latvijas Republikas teritorija

 

Īstenošanas periods

30 mēneši
13.08.2018.-13.01.2021.

Mērķis

Projekta mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem, saimnieciskās darbības veicējiem ērtus, mūsdienu prasībām atbilstošus un funkcionāli pilnvērtīgus publiskos pakalpojumus, uzlabot Nodarbinātības valsts aģentūras darbības efektivitāti, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas, un radīt priekšnosacījumus Nodarbinātības valsts aģentūras rīcībā esošās informācijas izmantošanai gan citu publiskā sektora iestāžu darbībā, gan uzņēmējiem un iedzīvotājiem.

Aktivitātes

 

Projekta īstenošanas laikā tiks īstenotas šādas darbības:
 • Nodarbinātības valsts aģentūras projekta vadība;
 • Esošo darbības procesu analīze;
 • Projekta kvalitātes uzraudzība;
 • Tehnoloģiju, Nodarbinātības valsts aģentūras informācijas sistēmas “Bezdarbnieku un reģistrēto vakanču informācijas sistēma” (BURVIS), finanšu vadības sistēmas Horizon, Microstrategy un labklājības nozares datu noliktavas LabIS novērtēšana (audits);
 • Procesu un organizācijas modeļa pilnveide un prasību definēšana (izņemot darba tirgus prognozēšanu, jo tiks izmantots iepriekšējā projekta rezultāts);
 • Sistēmu piegādātāja iepirkuma “Norēķini, datu analīze, datu atvēršana” tehniskās specifikācijas izstrāde;
 • Norēķinu, datu analīzes un atvēršanas izmaiņu realizācija Nodarbinātības valsts aģentūras informācijas sistēmā “Bezdarbnieku un reģistrēto vakanču informācijas sistēma” (BURVIS);
 • Sistēmu piegādātāja iepirkuma “Darba tirgus prognožu un vakanču salāgošana” tehniskās specifikācijas izstrāde;
 • Darba tirgus prognožu un vakanču salāgošanas pilnveidojumu realizācija Nodarbinātības valsts aģentūras informācijas sistēmā “Bezdarbnieku un reģistrēto vakanču informācijas sistēma” (BURVIS).

Mērķa grupas

Pasākuma mērķa grupa ir iedzīvotāji, komersanti, tiešās pārvaldes iestādes, pašvaldības, biedrības un nodibinājumi tajā skaitā.

 

Finansējums

Kopējais finansējums EUR 1 200 000, tai skaitā EUR 1 020 000 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un EUR 180 000 valsts budžeta finansējums.

Sasniedzamie rādītāji

 • Automatizēta statistikas datu sagatavošana un atvērti Aģentūras dati Tiks optimizēts nodarbinātības statistikas datu sagatavošanas un apstrādes process un no jauna izstrādāts atvērto datu pārvaldības process;
 • Uzlaboti esošie Aģentūras e-pakalpojumi uzņēmējiem, iedzīvotājiem (tai skaitā darba meklētājiem). Iedzīvotājiem būtiskākais pakalpojums būs darba tirgus prognožu sistēmas pilnveide, izveidojot darba tirgus prognožu atspoguļošanas platformu (aptverot ne tikai īstermiņa, bet arī vidēja termiņa un ilgtermiņa prognozes), kā arī darba meklētājiem būs iespējas e-pakalpojumā precīzāk salāgot vakances ar savām prasmēm;
 • Darba devējiem, apmācību pakalpojumu sniedzējiem būs iespēja iesniegt norēķinu dokumentus par sniegtajiem pakalpojumiem elektroniski portālā.

Papildus informācija


Kontaktpersona:
Edgars Emulis
Informācijas sistēmu uzturēšanas un attīstības nodaļa
projekta vadītājs
Tālrunis: 66222113
E-pasts:
Edgars.Emulis@nva.gov.lv

Saistošie dokumenti:

Ministru kabineta noteikumi Nr. 653 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi