Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Rēzeknes
filiāle

Notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde

2013-09-04
2013. gada 17. septembrī NVA Rēzeknes filiālē notiks pasākumu „Darba vieta jaunietim” (ESF Kompleksi atbalsta pasākumi) un aktīvā nodarbinātības pasākuma „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam” īstenotāju izvēles komisijas sēde.

Plašāka informācija NVA Rēzeknes filiāles 304.a kabinetā (telefons: 64607811)

Pasākumi tiek organizēts, lai palīdzētu jauniešiem orientēties darba tirgus prasībās, veicinātu iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

Informācija par pasākumiem, pieteikumu un līgumu formas pieejama NVA mājas lapas www.nva.gov.lv sadaļā DARBA DEVĒJIEM.

Notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde

2013-08-23
2013. gada 27. augustā NVA Rēzeknes filiālē notiks aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām” īstenotāju izvēles komisijas sēde.

Tiks izskatīti līdz 2013. gada 23. augustam iesniegtie pieteikumi un 2013. gada 5. augusta komisijas sēdē neapstiprinātie darba devēju pieteikumi, kuri tika atbalstīti ar nosacījumu, ja tiks piešķirti papildus rezultatīvie rādītāji.

Jaunu pieteikumu pieņemšana pagaidām ir apturēta.

Notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde

2013-08-08

 
 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
 
           Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība tiek līdzfinansēta ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2” (Nr.1DP/1.3.1.1.3/09/IPIA/NVA/001) ietvaros.
 
 

2013. gada 15. augustā NVA Rēzeknes filiālē notiks pasākuma  „Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs” īstenotāju izvēles komisijas sēde.

Pieteikties pasākumam NVA Rēzeknes filiāles 208. kabinetā (t. 64607805)

Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs ir bezdarbnieka praktiskā apmācība pie darba devēja tam vajadzīgā darbinieka sagatavošanai šādās nozarēs:
-    apstrādes rūpniecība (NACE 2.red.: C10-33);
-    transports un loģistika (NACE 2.red.: H49-52);
-    tūrisms (NACE 2.red.: I55, N79);
-    informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (NACE 2.red.: J61-62).

Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs ilgst vienu mēnesi. To organizē, ja darba devējs, uzsākot Praktisko apmācību prioritārajās nozarēs, nodibina darba tiesiskās attiecības ar vismaz 5 bezdarbniekiem un uzņemas saistības pēc apmācības pabeigšanas turpināt nodarbināt vismaz 2 darbiniekus attiecīgajā darbā vismaz 6 mēnešus un mēnesī izmaksāt vismaz valstī noteikto minimālo mēneša darba algu.

Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs tiek īstenota atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.732 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma apakšaktivitāti „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība”” un citiem normatīvajiem aktiem.

Praktisko apmācību prioritārajās nozarēs organizē visās prioritāro nozaru profesijās (izņemot vienkāršās profesijas - LR Profesiju klasifikatora 9.pamatgrupa).

Praktisko apmācību prioritārajās nozarēs var īstenot komersants (izņemot ārstniecības iestāde un izglītības iestāde, kuras pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbināta persona, biedrība vai nodibinājums (izņemot politisko partiju), bezdarbniekus apmācot darba vietās, kuras izveidotas no jauna, vai darba vietās, kurās vismaz 4 mēnešus pirms bezdarbnieka mācību uzsākšanas nav tikusi nodarbināta neviena cita persona.

Darba devējs Praktiskās apmācības prioritārajās nozarēs laikā iesaistītajiem bezdarbniekiem nodrošina:
1.    praktisko apmācību, piesaistot ekspertu, kurš ieguvis atbilstošu izglītību vai ne mazāk kā 2 gadus ilgu pieredzi profesijā, kurā veic bezdarbnieku apmācību;
2.    kvalificētu darba vadītāju (ja apmācību laikā netiek piesaistīts eksperts), kuram ir vismaz vidējā profesionālā izglītība un vismaz 2 gadu pieredze attiecīgajā profesijā, kurā nodrošina bezdarbnieku apmācību;
3.    spēju patstāvīgi veikt attiecīgos profesionālos pienākumus un pamatuzdevumus un pēc Praktiskās apmācības prioritārajās nozarēs pabeigšanas izsniedz apliecinājumu vai izziņu par bezdarbnieka dalību apmācībās, ja bezdarbnieka apgūto profesionālo kompetenci nevērtē akreditēta izglītības iestāde vai eksaminācijas centrs atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci.

Praktiskajā apmācībā prioritārajās nozarēs iesaista bezdarbnieku, kurš:

-    pie attiecīgā darba devēja nav ticis nodarbināts vismaz 12 mēnešus pirms iesaistes Praktiskajā apmācībā prioritārajās nozarē;
-    atbilst darba devēja noteiktajām minimālajām izglītības un darba pieredzes prasībām.

Darba devējs no Nodarbinātības valsts aģentūras saņem finanšu atbalstu:
1.    izmaksām Praktiskās apmācība prioritārajās nozarēs īstenošanai - ne vairāk kā 200 latu apmērā par viena bezdarbnieka apmācību (izmaksas tikai - ekspertu vai darba vadītāju pakalpojumiem);
2.    izmaksu segšanai par tādu veselības pārbaužu veikšanu, kas paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm, ne vairāk kā 20 latu apmērā par vienu bezdarbnieku;
3.    izmaksu segšanai pieaicinātajiem asistentiem, ne vairāk kā 50% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas proporcionāli dienu skaitam, kad bezdarbnieks ar invaliditāti iesaistījies Praktiskajā apmācībā prioritārajās nozarēs;
4.    dotācija – ne vairāk kā 800 latu apmērā par katru bezdarbnieku, ar kuru darba devējs pēc Praktiskās apmācība prioritārajās nozarēs turpinājis darba tiesiskās attiecības nepārtraukti 6 mēnešus uz pilnu darba laiku.
Izmaksas par surdotulka un ergoterapeita pakalpojumiem Praktiskajā apmācībā prioritārajās nozarēs iesaistītajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti sedz Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA).

Pieteikšanās Praktiskās apmācības prioritārajās nozarēs īstenošanai un darba devēju izvēle:
1.    Darba devējam jāaizpilda pieteikuma veidlapa (Pieteikums , Praktiskās apmācības prioritārajās  nozarēs plāns , Izmaksu tāme Praktiskās apmācības prioritārajās nozarēs īstenošanai ) un jāpievieno pieprasītā informācija.
2.    Aizpildītais pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu NVA filiālei , kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot darba vietu.
3.    NVA filiāle izskata no darba devēja saņemto pieteikumu un pieņem lēmumu, apstiprināt vai atteikt darba devējam Praktiskās apmācības prioritārajās nozarēs īstenošanu.
4.    Praktiskās apmācības prioritārajās nozarēs darba devēju izvēli veic komisija, kurā iekļauj Aģentūras, citu valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības vai citu biedrību un nodibinājumu pārstāvjus. Komisijai ir tiesības pieaicināt attiecīgās nozares ekspertus.
5.    Darba devēji tiek izvēlēti atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.732 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma apakšaktivitāti „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība””, Aģentūras iekšējiem normatīvajiem aktiem (Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas nolikums un Eiropas Sociālā fonda projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” aktivitātes „Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs” īstenotāju izvēles kārtība ) un citiem tiesību aktiem.
6.    NVA filiāle paziņo darba devējam par pieņemto lēmumu un, pozitīva lēmuma gadījumā, aicina slēgt līgumu par pasākumu īstenošanu.

Saistošie dokumenti:
•    Līgums par Praktiskās apmācības prioritārajās nozarēs īstenošanu :
•    Praktiskās apmācības prioritārajās nozarēs plāns ;
•    Izmaksu tāme Praktiskās apmācības prioritārajās nozarēs īstenošanai ;
•    Praktiskās apmācības prioritārajās nozarēs īstenošanas starpakts ;
•    Praktiskās apmācības prioritārajās nozarēs pieņemšanas – nodošanas akts .

Nodarbinātības valsts aģentūra un sadarbības partneri
Praktiskās apmācības prioritārajās nozarēs ietvaros NVA, noslēdzot Sadarbības līgumus , var veidot partnerību ar darba devēju organizācijām un nozaru darba devēju organizāciju apvienībām (turpmāk - sadarbības partneri).
Sadarbības partneru pienākums ir informēt darba devējus par iespēju iesaistīties bezdarbnieku apmācības īstenošanā atbilstoši noteiktajām prasībām un tie var piedalīties bezdarbnieku atlasē (ja pārstāv darba devēju, kurš ir asociācijas biedrs).
Sadarbības partneris savus pienākumus pilda bez atlīdzības.

Notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde

2013-07-12
2013. gada 5.augustā plkst. 14.00 NVA Rēzeknes filiālē notiks aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām” īstenotāju izvēles komisijas sēde. (Latvijas finansējums – speciālais budžets)

Tiks izskatīti līdz 2013. gada 16. jūlijam iesniegtie pieteikumi personu ar invaliditāti nodarbināšanai pasākumā.

Plašāka informācija NVA Rēzeknes filiāles 7. kabinetā (tālrunis: 64607812)

Informācija par pasākumu, pieteikuma un līgumu formas, pasākuma realizētāju izvēles kārtība pieejama NVA mājas lapas www.nva.gov.lv sadaļā DARBA DEVĒJIEM --> PASĀKUMS NOTEIKTĀM PERSONU GRUPĀM


Notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde

2013-07-09
2013. gada 16.jūlijā NVA Rēzeknes filiālē notiks aktīvā nodarbinātības pasākuma ESF projekta „Pasākumi noteiktām personu grupām” īstenotāju izvēles komisijas sēde.
2013. gada 18.jūlijā NVA Rēzeknes filiālē notiks aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām” īstenotāju izvēles komisijas sēde. (Latvijas finansējums – speciālais budžets)

Tiks izskatīti līdz 2013. gada 15. jūlijam iesniegtie pieteikumi par nelabvēlīgākā situācijā esošo darbinieku nodarbināšanu pasākumā.

Plašāka informācija NVA Rēzeknes filiāles 7. kabinetā (tālrunis: 64607812)

Informācija par pasākumu, pieteikuma un līgumu formas, pasākuma realizētāju izvēles kārtība pieejama NVA mājas lapas www.nva.gov.lv sadaļā DARBA DEVĒJIEM --> PASĀKUMS NOTEIKTĀM PERSONU GRUPĀM


Notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde

2013-06-11
2013. gada 20.jūnijā NVA Rēzeknes filiālē notiks aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākums noteiktām personu grupām” īstenotāju izvēles komisijas sēde.

Tiks izskatīti līdz 2013. gada 17. jūnijam iesniegtie pieteikumi par nelabvēlīgākā situācijā esošo darbinieku nodarbināšanu pasākumā. (Latvijas finansējums – speciālais budžets)

Plašāka informācija NVA Rēzeknes filiāles 7. kabinetā (tālrunis: 64607812)

Informācija par pasākumu, pieteikuma un līgumu formas, pasākuma realizētāju izvēles kārtība pieejama NVA mājas lapas www.nva.gov.lv sadaļā DARBA DEVĒJIEM --> PASĀKUMS NOTEIKTĀM PERSONU GRUPĀM


25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils


ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv