Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Rēzeknes
filiāle

Rēzeknes novads

2019-02-15


Novada tīmekļa vietne:    

www.rezeknesnovads.lv

 

Informācija par novadu: Rēzeknes novads atrodas pašā Latgales vidū. Tā lielākā daļa atrodas Latgales augstienē, tās ziemeļu un ziemeļrietumu nogāzē. Rietumdaļa – Vidusdaugavas zemienē un Lubāna līdzenumā, bet ziemeļdaļa nedaudz iesniedzas Ziemeļlatgales pacēlumā. Rēzeknes novads atrodas netālu no Latvijas valsts un arī visas Eiropas Savienības austrumu robežas ar Krieviju un Baltkrieviju, kas paver plašas potenciālās sadarbības iespējas visās jomās. Novada teritoriju šķērso starptautiskas nozīmes automaģistrāles Rīga – Maskava, Sanktpēterburga – Varšava, kā arī starptautiskas nozīmes dzelzceļa maģistrāles šajos pašos virzienos, kas novada teritorijai piešķir ērta tranzīta koridora statusu.

 

Rēzeknes novadā ir 25 pagasti, kas apvienoti četrās pagastu apvienībās: Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dricānu, Feimaņu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Lūznavas, Maltas, Mākoņkalna, Nautrēnu, Nagļu, Ozolaines, Ozolmuižas, Pušas, Rikavas, Sakstagala, Silmalas, Stoļerovas, Stružānu, Vērēmu.
Iedzīvotāju skaits: 27500 Datu avots- PMLP.


Pēc tautības Rēzeknes novadā reģistrēti un dzīvo: latvieši – 59,0%, krievi – 31,4%, poļi – 1,1%, baltkrievi – 1,3%, citas tautības, ieskaitot neizvēlētu tautību: 2,2% [Avots: CSB, dati uz 01.01.2017.]Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde  

 

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Rēzeknes novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/ un novada mājas lapā http://rezeknesnovads.lv/nva-vakances-un-pazinojumi/.

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide


Uzņēmējdarbības veicināšanas darbības Rēzeknes novadā

Pēc Rēzeknes novada pašvaldības un vietējo uzņēmēju iniciatīvas Rēzeknes novada teritorijā ir izveidota Rēzeknes novada uzņēmēju konsultatīvā padome, kā mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību novadā. Padome ir aktīvu cilvēku grupa, kas pārstāv uzņēmēju intereses novadā, darbojoties uz brīvprātības principiem sabiedriskā kārtā, kā arī kalpo kā sabiedriskās domas veidošanas instruments.

 

Rēzeknes novada pašvaldība un visas 25 Rēzeknes novada pagastu pārvaldes ir izveidojušas nodibinājumu „LEARN” (Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā) ar mērķi sekmēt saimniecisko darbību un rūpēties par bezdarba samazināšanu Rēzeknes novada teritorijā. Nodibinājums atbalsta mikrouzņēmumus un pašnodarbinātās personas, kuras uzsāk un attīsta uzņēmējdarbību Rēzeknes novada teritorijā. Viens no nodibinājuma uzdevumiem ir projektu konkursa organizēšana jaunajiem un jau esošajiem uzņēmējiem.

 

Lai sekmētu mājražošanu, nodibinājums „LEARN” sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību ik mēnesi organizē lauku labuma tirdziņus “Lobs lobam”, kas veicina mājražotāju produkcijas noietu. Kopš 2017. gada septembra pasākums norit novada pagastos, iepazīstinot ar novada ražotāju produkciju visu pagastu iedzīvotājus un viesus.
Rēzeknes novada tūrisma informācijas speciālisti piedalās dažādās tūrisma izstādēs Latvijā un ārzemēs, kurās aktīvi tiek popularizēti Rēzeknes novada tūrisma pakalpojumu sniedzēji.

 

Lai godinātu labākos Rēzeknes novada uzņēmējus, kuri veicina uzņēmējdarbības vides attīstību, nodarbinātību, teritorijas pievilcību un sabiedrisko aktivitāti, Rēzeknes novada pašvaldība jau septīto gadu 19.martā rīko Rēzeknes novada Uzņēmēju dienu, kurā atzinību par savu darbu un ieguldījumu novada attīstībā saņem Rēzeknes novada uzņēmēji.

 
 
Lielākie darba devēji
Pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem 2017.gadā pieci lielākie darba devēji Rēzeknes novada teritorijā ar lielāko vidējo nodarbināto skaitu bija RSEZ SIA „Verems” – 339 darbinieki, RSEZ “LEAX Rēzekne” SIA – 218, “LUDZAS MEŽRŪPNIECĪBAS SAIMNIECĪBA” AS – 73, NB &BV TRANSPORT SIA – 66 un SIA “Sprūževa M” – 62.
 
 
Sadzīves apstākļi
Izglītības iespējas Rēzeknes novadā
Rēzeknes novada teritorijā darbojas 35 izglītības iestādes un to struktūrvienības, kas nodrošina iespēju saņemt pirmsskolas, vispārējo, speciālo, profesionālo, profesionālās ievirzes un interešu izglītību. Kopējais piedāvāto izglītības programmu skaits ir 28. Novada izglītības iestādēs ir salīdzinoši neliels izglītojamo skaits, līdz ar to ir iespēja veltīt resursus katra skolēna personības izpētei un izaugsmes atbalstam. Rēzeknes novadā darbojas: 16 vispārizglītojošās skolas (7 pamatskolas, 6 vidusskolas, 3 internātpamatskolas), 12 pirmsskolas izglītības iestādes un 7 pirmsskolas grupas skolu ēkās,1 bērnu un jauniešu sporta skola, 1 bērnu mūzikas skola Maltā, 1 bērnu mākslas skola Nautrēnos (Ludzas filiāle).
 


Kultūras dzīve Rēzeknes novadā
Rēzeknes novads ir bagāts ar nemateriālās kultūras vērtībām – tautas mākslas kolektīviem, talantīgām un neordinārām personībām, tautas daiļamata meistariem.
Rēzeknes novada kultūras infrastruktūru veido 28 kultūras nami, 31 pagastu un 19 skolu bibliotēkas, Maltas mūzikas skola, 3 valsts akreditēti muzeji. Novada kultūras iestādēs ir plaši un daudzveidīgi pārstāvēta tautas māksla – 5 kori, 6 bērnu un 10 pieaugušo tautas deju kolektīvi, 5 bērnu un 16 pieaugušo dramatiskie kolektīvi, 2 bērnu un 13 pieaugušo folkloras kopas, 1 pūtēju orķestris, 2 lauku kapelas, 6 bērnu un 22 pieaugušo vokālie ansambļi un vēl daudzi kolektīvi. Tautas daiļamata meistari – koktēlnieki, metālkalēji, klūdziņu pinēji, audējas un ādas apstrādes meistari, keramiķi – sniedz ne tikai estētisku baudījumu, bet arī popularizē seno amatu prasmes. Visplašāk pārstāvēta ir podniecība. Keramiķi ir apvienojušies divās lietišķās mākslas studijās – Tautas lietišķās mākslas studija „Rēzeknes apriņķa pūdnīki” un keramiķu kopa — Tradicionalūs Zineibu tureituoju bīdreiba „Pūdnīku skūla”.

 

Novada kultūras darbinieki saviem apmeklētājiem veido daudzveidīgus, saturīgus un interesantus tradicionālos kultūras pasākumus. Katru gadu aprīļa mēnesī Latgales keramikas cienītājus iepriecina tradicionālās „Latgales podnieku dienas”. Plaši apmeklēta ir daudzveidīgām norisēm un koncertiem bagātā „Rēzeknes novada diena”. Iemīļoti ir „Grāmatu svētki”, dzejnieka Pētera Jurciņa atceres pasākums „Pīterdīna Rogovkā”, amatierteātru svētki „Lubāna vilinājums” Gaigalavā, Volkenbergas pils svētki Mākoņkalnā, tautas muzikantu festivāls „O, bļaka!”.


Sports Rēzeknes novadā
Rēzeknes novadā darbojas Bērnu-jaunatnes sporta skola. Tās uzdevums ir profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošana dažādos sporta veidos. Novadā darbojas vairāki sporta klubi: biedrība “Maltas šaha klubs”, biedrība “Sporta klubs “Magnen””, sporta biedrība “SEDNA”, dambretes klubs “Malta”, futbola klubs “Saules puikas”, basketbola sieviešu komanda “Moseņis”. Dažādas kvalitātes sporta infrastruktūra ir pieejama visos novada pagastos.
 

Sociālā joma Rēzeknes novadā

Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu, Rēzeknes novadā ir izveidots Sociālais dienests. Sociālā dienesta darbības mērķis ir palīdzēt cilvēkiem atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām personām un veicināt darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas ēkā bez Sociālā dienesta vadītājas strādā arī sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem un sociālais darbinieks darbam ar pieaugušām personām. Dienestā strādā arī 33 sociālie darbinieki un vairāk nekā simts aprūpētāji, kas savas funkcijas veic uz vietas – pagastu pārvaldēs.

 

Rēzeknes novada sociālās aprūpes iestādes: Tiskādu bērnu nams (Silmalas pagasts), Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāts (Stružānu pagasts), pansionāta filiāle “Pilcene” (Dricānu pagasts), veselības un sociālās aprūpes centrs “Malta” (Maltas pagasts).Veselības aprūpe Rēzeknes novadā
Rēzeknes novada iedzīvotājiem veselības aprūpi nodrošina Rēzeknes novada, Viļānu novada un Rēzeknes pilsētas teritorijās izvietotās veselības aprūpes iestādes: SIA „Viļānu slimnīca”, SIA „Ružinas doktorāts” (Silmalas pagastā), feldšeru-vecmāšu punkti (6 sertificētie un 12 nesertificētie) un vairāku ģimenes ārstu prakses vietas Rēzeknes novada pagastos vai regulāri ģimenes ārstu izbraukumi uz pagastu feldšeru-vecmāšu punktiem slimnieku pieņemšanai, SIA ,,Rēzeknes slimnīca”, SIA “Rēzeknes veselības aprūpes centrs”, SIA “Medical plus”, SIA “Medicīnas centrs 36,6” un “E. Gulbja laboratorija” Rēzeknes filiāle.Sabiedriskais transports Rēzeknes novadā
Vietējās nozīmes maršrutos pasažieru pārvadājumus Rēzeknes novadā veic uzņēmumi: SIA “Dekom”, A/S “Rēzeknes autobusu parks” un 4 individuālie komersanti.


 

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils


ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv