Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Siguldas
filiāle

Siguldas filiāle aicina darba devējus pieteikties dalībai projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā „Apmācība pie darba devēja”

2015-10-19
Pieteikumus iesniegt Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiālē līdz 2015.gada 26.oktobrim.

Pasākumu var īstenot - komersanti, pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana.


Pasākuma mērķis – bezdarbnieka praktiskā apmācība, kas darba devējam pašam ļauj sagatavot vajadzīgo speciālistu. Apmācībā pie darba devēja iesaista NVA reģistrētos bezdarbniekus, kuri atbilst darba devēja noteiktajām kvalifikācijas prasībām.


Praktiskajā apmācībā neiesaista tos bezdarbniekus, kuri pēdējo 12 mēnešu laikā jau ir strādājuši pie attiecīgā darba devēja.
Pasākumu neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos, atbilstoši Profesiju klasifikatora 9.pamatgrupai.


Darba devējs nodrošina:
- kvalificētu darba vadītāju, kas ir ieguvis izglītību vai ne mazāk kā divus gadus ilgu darba pieredzi profesijā, kurā tiek veikta bezdarbnieka praktiskā apmācība;
- no jauna izveidotu darba vietu vai tādu darba vieta, kas bija vakanta vismaz 4 mēnešus pirms praktiskās apmācības uzsākšanas;
- darba algu tādā apmērā, lai kopā ar NVA dotāciju tās apmērs būtu ne mazāks par valstī noteiktās minimālās algas apmēru;
- darba devējam jāveic arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
Praktiskās apmācības ilgums, noslēdzot darba līgumu, 6 mēneši, un to organizē, ja darba devējs uzņemas saistības pēc apmācības beigšanas apmācīto darbinieku nodarbināt attiecīgajā profesijā ne mazāk kā 6 mēnešus.


NVA darba devējam nodrošina:
- ikmēneša darba algas dotāciju bezdarbniekam par pilnu darba laiku proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām: pirmo divu mēnešu laikā tiek maksāti 160 eiro mēnesī, nākamo divu mēnešu periodā -120 eiro un pēdējos divos mēnešos - 90 eiro;
- darba algas dotāciju darba vadītājam 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Viens darba vadītājs var vadīt darbu ne vairāk kā diviem bezdarbniekiem;
- apmaksā izdevumus (līdz 28,46 eiro) par normatīvajos aktos paredzēto obligāto veselības pārbaudi bezdarbniekam; piešķir vienreizēju dotāciju normatīvajos aktos paredzētajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (līdz 50 eiro), kā arī vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai bezdarbniekam ar invaliditāti (līdz 711 eiro).

! Ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kas apmācāmo bezdarbnieku nodarbina vienā no tādām profesijām kā asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs personām ar invaliditāti vai speciālais pedagogs, NVA nodrošina dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba algas dotācijas daļas.


Atbildīgās par pasākumu NVA Siguldas filiāles koordinējošās ekspertes Lolita Ozoliņa un Daina Dalke; tālrunis 67870970, 20254299.


Siguldas filiāle aicina darba devējus pieteikties dalībai pasākumā " Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”

2015-10-19
Pieteikumus iesniegt Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiālē līdz 2015.gada 26.oktobrim.

Projekta „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” mērķis:
• atbalsts jauniešu darbam sabiedrības labā,
• biedrību un nodibinājumu statūtos noteikto funkciju nodrošināšana, kas vērsta uz jauniešu bezdarbnieku aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu.

 

Pasākumu NVA īsteno sadarbībā ar biedrībām un nodibinājumiem.

 

Pasākuma mērķa grupa ir jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18-24 gadiem, kuri ir reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki un kuri:
• atrodas Aģentūras filiāles uzskaitē, kuras administratīvajā teritorijā tiks organizēts pasākums;
• izteikuši vēlmi dalībai Pasākumā un tā reģistrēta Informācijas sistēmā;
• atbilst biedrības vai nodibinājuma izvirzītajām vēlmēm attiecībā uz bezdarbnieka darba pieredzi un izglītību.

 

Atkārtota jaunieša bezdarbnieka iesaiste Pasākumā ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc iepriekšējās dalības pabeigšanas.

Atbildīgā par pasākumu NVA Siguldas filiāles koordinējošā eksperte Eva Uzula; tālrunis 67870997.


NVA Siguldas filiāles zbraukuma reģistrācijas bezdarbniekiem Siguldas filiāles administratīvajā teritorijā – Carnikavā, Saulkrastos un Mālpilī

2015-09-28

NVA Siguldas filiāle arī 2015.gadā veic izbraukuma reģistrāciju bezdarbniekiem Siguldas filiāles administratīvajā teritorijā – Carnikavā, Saulkrastos un Mālpilī:


7.oktobris no plkst. 10.00 līdz 15.30 Carnikavā Stacijas ielā 5;
1.,5.oktobris no plkst. 10.00 līdz 15.00 Saulkrastos Raiņa ielā 8;
6.oktobris no plkst. 9.00 līdz 16.00 Mālpilī Nākotnes ielā 1.

 


Siguldas filiāle aicina darba devējus pieteikties dalībai projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā „Apmācība pie darba devēja”

2015-09-13
Siguldas filiāle aicina darba devējus pieteikties dalībai projekta
„Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā
„Apmācība pie darba devēja”

Pieteikumus iesniegt Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiālē līdz 2015.gada 17.septembrim.

Pasākumu var īstenot - komersanti, pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana.
Pasākuma mērķis – bezdarbnieka praktiskā apmācība, kas darba devējam pašam ļauj sagatavot vajadzīgo speciālistu. Apmācībā pie darba devēja iesaista NVA reģistrētos bezdarbniekus, kuri atbilst darba devēja noteiktajām kvalifikācijas prasībām.


Praktiskajā apmācībā neiesaista tos bezdarbniekus, kuri pēdējo 12 mēnešu laikā jau ir strādājuši pie attiecīgā darba devēja.
Pasākumu neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos, atbilstoši Profesiju klasifikatora 9.pamatgrupai.


Darba devējs nodrošina:

- kvalificētu darba vadītāju, kas ir ieguvis izglītību vai ne mazāk kā divus gadus ilgu darba pieredzi profesijā, kurā tiek veikta bezdarbnieka praktiskā apmācība;
- no jauna izveidotu darba vietu vai tādu darba vieta, kas bija vakanta vismaz 4 mēnešus pirms praktiskās apmācības uzsākšanas;
- darba algu tādā apmērā, lai kopā ar NVA dotāciju tās apmērs būtu ne mazāks par valstī noteiktās minimālās algas apmēru;
- darba devējam jāveic arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
Praktiskās apmācības ilgums, noslēdzot darba līgumu, 6 mēneši, un to organizē, ja darba devējs uzņemas saistības pēc apmācības beigšanas apmācīto darbinieku nodarbināt attiecīgajā profesijā ne mazāk kā 6 mēnešus.
NVA darba devējam nodrošina:
- ikmēneša darba algas dotāciju bezdarbniekam par pilnu darba laiku proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām: pirmo divu mēnešu laikā tiek maksāti 160 eiro mēnesī, nākamo divu mēnešu periodā -120 eiro un pēdējos divos mēnešos - 90 eiro;
- darba algas dotāciju darba vadītājam 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Viens darba vadītājs var vadīt darbu ne vairāk kā diviem bezdarbniekiem;
- apmaksā izdevumus (līdz 28,46 eiro) par normatīvajos aktos paredzēto obligāto veselības pārbaudi bezdarbniekam; piešķir vienreizēju dotāciju normatīvajos aktos paredzētajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (līdz 50 eiro), kā arī vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai bezdarbniekam ar invaliditāti (līdz 711 eiro).

! Ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kas apmācāmo bezdarbnieku nodarbina vienā no tādām profesijām kā asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs personām ar invaliditāti vai speciālais pedagogs, NVA nodrošina dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba algas dotācijas daļas.


Atbildīgā par pasākumu NVA Siguldas filiāles koordinējošā eksperte Lolita Ozoliņa; tālrunis 67870970, 20254299.


Siguldas filiāle aicina darba devējus pieteikties dalībai projektā "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”

2015-09-13
Siguldas filiāle aicina darba devējus pieteikties dalībai projektā
"Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”

Pieteikumus iesniegt Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiālē līdz 2015.gada 17.septembrim.

 

Prasības darba devējiem:

- Darba devēji var būt komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātas personas, biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas).
- Darba devējs katram pasākumā iesaistītajam bezdarbniekam nodrošina kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz mērķa grupas bezdarbniekam apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas.

NVA darba devējam nodrošina:

- Dotāciju bezdarbnieka darba algai 50 procentu apmērā no bezdarbnieka ikmēneša darba algas, nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;
- Dotāciju darba vadītāju atlīdzībai (piemaksa vai ikmēneša darba alga, ja ir noslēgts darba līgums par darba vadītāja pienākumu izpildi) 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;
- Dotāciju VSAOI iemaksām, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti, un kurš nodarbina bezdarbniekus šādās profesijās – asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs un speciālais pedagogs personām ar invaliditāti, vai, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura statūti paredz atbalsta sniegšanu personām ar redzes invaliditāti. Kopējais pasākumā nodarbināto skaits nepārsniedz 50 procentus no kopējā biedrībā vai nodibinājumā nodarbināto skaita.

 

Mērķa grupas bezdarbnieki - darba vietu izveidei tiek organizēta bezdarbniekiem ar invaliditāti.
Finanšu atbalstu bezdarbnieku nodarbināšanai nodrošina 12 - 24 mēnešus.
Atbildīgā par pasākumu NVA Siguldas filiāles projekta koordinējošais eksperts Oksana Strupka; tālrunis 67870997, 26625519.Siguldas filiāle aicina darba devējus pieteikties dalībai pasākumā " Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”

2015-09-13
Siguldas filiāle aicina darba devējus pieteikties dalībai pasākumā
" Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”


Pieteikumus iesniegt Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiālē līdz 2015.gada 17.septembrim.

Projekta „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” mērķis:
• atbalsts jauniešu darbam sabiedrības labā,
• biedrību un nodibinājumu statūtos noteikto funkciju nodrošināšana, kas vērsta uz jauniešu bezdarbnieku aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu.

 

Pasākumu NVA īsteno sadarbībā ar biedrībām un nodibinājumiem.

Pasākuma mērķa grupa ir jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18-24 gadiem, kuri ir reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki un kuri:
• atrodas Aģentūras filiāles uzskaitē, kuras administratīvajā teritorijā tiks organizēts pasākums;
• izteikuši vēlmi dalībai Pasākumā un tā reģistrēta Informācijas sistēmā;
• atbilst biedrības vai nodibinājuma izvirzītajām vēlmēm attiecībā uz bezdarbnieka darba pieredzi un izglītību.

Atkārtota jaunieša bezdarbnieka iesaiste Pasākumā ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc iepriekšējās dalības pabeigšanas.

 

Atbildīgā par pasākumu NVA Siguldas filiāles koordinējošā eksperte Eva Uzula; tālrunis 67870997.

 

 

 

 

 

 

 


25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils


ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv