Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Siguldas
filiāle

Noslēgusies darba devēju pieteikumu pieņemšana mērķa grupas bezdarbnieku darba vietu izveidei pasākumā "Pasākumi noteiktām personu grupām" (turpmāk – pasākums). Turpinās pieteikumu pieņemšana tikai bezdarbnieku ar invaliditāti darba vietu izveidei pasākumā.

2015-09-07
Noslēgusies darba devēju pieteikumu pieņemšana mērķa grupas bezdarbnieku darba vietu izveidei pasākumā "Pasākumi noteiktām personu grupām" (turpmāk – pasākums). Turpinās pieteikumu pieņemšana tikai bezdarbnieku ar invaliditāti darba vietu izveidei pasākumā. Pasākums tiek īstenots Eiropas Savienības struktūrfonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.1. pasākuma „Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" ietvaros.

NVA Siguldas filiāle veic izbraukuma reģistrāciju bezdarbniekiem Carnikavā, Saulkrastos un Mālpilī

2015-08-26

NVA Siguldas filiāle arī 2015.gadā veic izbraukuma reģistrāciju bezdarbniekiem Siguldas filiāles administratīvajā teritorijā – Carnikavā, Saulkrastos un Mālpilī:

1.septembrī no plkst. 09.00 līdz 16.00 Mālpilī Nākotnes ielā 1;

2.septembrī no plkst. 10.00 līdz 15.30 Carnikavā Stacijas ielā 5;


3.,7.septembrī no plkst. 10.00 līdz 15.00 Saulkrastos Raiņa ielā 8.


Siguldas filiāle aicina darba devējus pieteikties dalībai pasākumā "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”

2015-07-07

Pieteikumus iesniegt Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiālē līdz 2015.gada 9.jūlijam.

 

Prasības darba devējiem:

- Darba devēji var būt komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātas personas, biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas).
- Darba devējs katram pasākumā iesaistītajam bezdarbniekam nodrošina kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz mērķa grupas bezdarbniekam apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas.

 

NVA darba devējam nodrošina:

- Dotāciju bezdarbnieka darba algai 50 procentu apmērā no bezdarbnieka ikmēneša darba algas, nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;
- Dotāciju darba vadītāju atlīdzībai (piemaksa vai ikmēneša darba alga, ja ir noslēgts darba līgums par darba vadītāja pienākumu izpildi) 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;
- Dotāciju VSAOI iemaksām, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti, un kurš nodarbina bezdarbniekus šādās profesijās – asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs un speciālais pedagogs personām ar invaliditāti, vai, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura statūti paredz atbalsta sniegšanu personām ar redzes invaliditāti. Kopējais pasākumā nodarbināto skaits nepārsniedz 50 procentus no kopējā biedrībā vai nodibinājumā nodarbināto skaita.

 

Pasākumu organizē šādiem mērķa grupas bezdarbniekiem, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
1. persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus*;
2. persona ir bijusi bez darba vismaz 24 mēnešus*;
3. persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus* un ir pieaugušais ar vienu vai vairākiem apgādājamiem (dokumentāri apliecina);
4. persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus* un ir vecāka par 55 gadiem;
5. persona ir vecāka par 55 gadiem.

* nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma
Finanšu atbalstu bezdarbnieku nodarbināšanai nodrošina 12 - 24 mēnešus.


Atbildīgā par pasākumu NVA Siguldas filiāles projekta koordinējošais eksperts Oksana Strupka; tālrunis 67870997, 26625519.Siguldas filiāle aicina darba devējus pieteikties dalībai atbalsta pasākumā "Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem"

2015-06-11
Siguldas filiāle aicina darba devējus pieteikties dalībai atbalsta pasākumā
"Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem"

Pieteikumus iesniegt Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiālē līdz 2015. gada 16.jūnijam.

Projekta mērķis ir jauniešu nodarbināšana subsidētajās darbavietās, lai palīdzētu jauniešiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu mērķa grupu jauniešu iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

Jauniešus vecumā no 18-29 gadiem, kuri neapgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē un ir ieguvuši bezdarbnieka statusu:
- personām, kurām iepriekšējos sešos mēnešos nav bijis regulāra algota darba (personas, kuras reģistrējušās NVA un pēdējo sešu mēnešu laikā nav strādājuši ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma; nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma);
- personām, kuras nav ieguvušas vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju vai personām, kuras personas, kuras ieguvušas profesionālo vai augstāko izglītību un divu gadu laikā pēc izglītības iegūšanas vēl nav ieguvuši pirmo regulāro algoto darbu;
- personām, kuras ir pieaugušas un kuras dzīvo vienas ar vienu vai vairākiem apgādājamajiem;
- personām, kuras pieder etniskām minoritātēm un kurām ir jānostiprina valodas zināšanas, profesionālās zināšanas vai profesionālā pieredze, lai iegūtu pastāvīgu darbu;
- personām, kurām 24 mēnešus vai ilgāk nav bijis;
- personām, kurām vismaz 12 mēnešus nav bijis regulāra algota darba un kura atbilst 2., 3. un 4. punktā minētajai mērķa grupai;
- personām ar invaliditāti.

Jaunieša bezdarbnieka iesaistes ilgums pasākumā, ieskaitot ikgadējos apmaksātos atvaļinājumus;
- ir līdz 12 mēnešiem, ja pasākumā iesaistīts jaunietis, kurš atbilst 1-4.punktā minētajiem nosacījumiem;
- līdz 24 mēnešiem, ja pasākumā iesaistīts jaunietis, kurš atbilst 5.-7.punktā minētajiem nosacījumiem.

Pasākumu var īstenot:
- komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana),
- pašnodarbinātas personas,
- biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas).

Katram pasākumā iesaistītajam jaunietim darba devējs nodrošina kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz jaunietim apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas:

NVA darba devējam nodrošina šādu finanšu atbalstu:

Personu ar invaliditāti nodarbināšanai:
- ikmēneša darba algas dotāciju - ikmēneša darba algas dotācija vienas valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā;
- ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no algas dotācijas daļas, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kurš nodarbina bezdarbnieku asistenta personām ar invaliditāti vai pavadoņa, surdotulka, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulka, interešu pulciņa audzinātāja personām ar invaliditāti, speciālā pedagoga profesijā;
- vienreizēju dotāciju iekārtu un aprīkojuma iegādei, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanai un iegādei (turpmāk – dotācija), lai pielāgotu darba vietas darbā pieņemtajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti, ne vairāk kā EUR 711;
- ikmēneša izmaksas par asistentu pakalpojumiem 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;
- ikmēneša izmaksas darba algas dotācijai darba vadītājam 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;
- izmaksas par veselības pārbaužu veikšanu katram bezdarbniekam ar invaliditāti.

Nelabvēlīgākā situācijā esošo darba ņēmēju nodarbināšanai:
- ikmēneša darba algas dotāciju - ikmēneša darba algas dotācija 50% apmērā no darba devēja noteiktās mēneša darba algas ievērojot, ka ikmēneša dotācija normāla darba laika ietvaros nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;
- ikmēneša izmaksas darba algas dotācijai darba vadītājam 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;
- ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no algas dotācijas daļas, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kurš nodarbina bezdarbnieku asistenta personām ar invaliditāti vai pavadoņa, surdotulka, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulka, interešu pulciņa audzinātāja personām ar invaliditāti, speciālā pedagoga profesijā.


Atbildīgā par pasākumu NVA Siguldas filiāles projekta koordinējošais eksperts Iveta Ivanova; tālrunis 67870997.Izbraukuma bezdarbnieku reģistrācija Carnikavā, Saulkrastos un Mālpilī un semināri

2015-05-26

NVA Siguldas filiāle arī 2015.gadā veic izbraukuma reģistrāciju bezdarbniekiem Siguldas filiāles administratīvajā teritorijā – Carnikavā, Saulkrastos un Mālpilī:


3.jūnijs no plkst. 10.00 līdz 15.30 Carnikavā Stacijas ielā 5;
1.,4.jūnijs no plkst. 10.00 līdz 15.00 Saulkrastos Raiņa ielā 8;
2.jūnijs no plkst. 09.00 līdz 16.00 Mālpilī Nākotnes ielā 1;

2015.gada 11.jūnijā plkst. 10.00 Mālpilī, Nākotnes ielā 1 Sociālā dienesta telpās notiks lekcija Sociālās tiesības 5 ak.st., lektore Inga Pētersone.


2015.gada 15.jūnijā plkst. 10.00 Saulkrastos Raiņa ielā 8 lielajā zālē notiks seminārs Darba meklēšana reti apdzīvotās vietās, tajā skaitā –sociālā tīkla aktivizēšana darba meklēšanas procesā 8 ak.st., lektore Maija Ragaine.


Siguldas filiāle aicina darba devējus pieteikties dalībai pasākumā " Pirmā darba pieredze jaunietim”

2015-05-20
Siguldas filiāle aicina darba devējus pieteikties dalībai pasākumā
" Pirmā darba pieredze jaunietim”


Pieteikumus iesniegt Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiālē līdz 2015.gada 28.maijam.

 

Prasības un ieguvumi darba devējiem:
- Var pieteikties komersanti, pašnodarbinātas personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi;
- NVA vienu gadu daļēji finansē darba algu jaunietim; Pirmo pusgadu jauniešu algai NVA maksā dotāciju - 160 eiro (jaunietim ar invaliditāti - 240 eiro), bet otrajā pusgadā NVA dotācija algai ir 100 eiro mēnesi (jaunietim ar invaliditāti - 200 eiro); darba devējam jānodrošina līdzmaksājums jaunieša algai, kas nav mazāks par valstī noteikto minimālo algu;
- Darba vadītājs, kas strādā ar darbā pieņemtajiem jauniešiem, saņem ik mēnesi 50% no valstī noteiktās minimālās algas;
- NVA sedz izdevumus par veselības pārbaužu veikšanu (ja nepieciešams);
- Vienreizēja dotācija (līdz 50 euro) individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, uzsākot darbu (ja nepieciešams;
- Pielāgojumu darba vietai jauniešiem ar invaliditāti sedz līdz 711 euro;
- darba vietai ir jābūt izveidotai speciāli dalībai šajā pasākumā vai vakantai vismaz 4 mēnešus pirms pasākuma uzsākšanas;
- darba devējs nedrīkst nodarbināt jaunieti nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.

Pasākuma mērķa grupa:
Jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri neapgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē (turpmāk – jaunieši), un atbilst šādiem kritērijiem:
- ir iegūta profesionālā vai augstākā izglītība;
- ir reģistrēti bezdarbnieka statusā vismaz vienu mēnesi vai ir reģistrēti bezdarbnieka statusā mazāk par vienu mēnesi, bet pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas vismaz 4 mēnešus nav strādājuši (nav uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”);
- pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas nav strādājuši (nav uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”) vai ir strādājuši, bet ne vairāk kā 12 mēnešus (kopējais darba stāžs).


Pieteikuma forma atrodama NVA mājaslapā.

Atbildīgā par pasākumu NVA Siguldas filiāles projekta koordinējošais eksperts Iveta Ivanova; tālrunis 67870997, 25685857.


25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils


ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv