Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Siguldas
filiāle

Siguldas filiāle aicina darba devējus pieteikties dalībai pasākumā " Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”

2015-03-23
Siguldas filiāle aicina darba devējus pieteikties dalībai pasākumā
" Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”


Pieteikumus iesniegt Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiālē līdz 2015.gada 30.martam.

 

Projekta „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorāmērķis:
• atbalsts jauniešu darbam sabiedrības labā,
• biedrību un nodibinājumu statūtos noteikto funkciju nodrošināšana, kas vērsta uz jauniešu bezdarbnieku aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu. Pasākumu NVA īsteno sadarbībā ar biedrībām un nodibinājumiem.

 

Pasākuma mērķa grupa ir jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18-24 gadiem, kuri ir reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki un kuri:
• atrodas Aģentūras filiāles uzskaitē, kuras administratīvajā teritorijā tiks organizēts pasākums;
• izteikuši vēlmi dalībai Pasākumā un tā reģistrēta Informācijas sistēmā;
• atbilst biedrības vai nodibinājuma izvirzītajām vēlmēm attiecībā uz bezdarbnieka darba pieredzi un izglītību.

 

Atkārtota jaunieša bezdarbnieka iesaiste Pasākumā ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc iepriekšējās dalības pabeigšanas.

Atbildīgā par pasākumu NVA Siguldas filiāles koordinējošā eksperte Iveta Ivanova; tālrunis 67870997.Siguldas filiāle aicina darba devējus pieteikties dalībai „Pasākumi noteiktām personu grupām”

2015-03-03

Pieteikumus iesniegt Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiālē līdz 2015. gada 6. martam.

 

Projekta „Pasākumi noteiktām personu grupām” mērķis ir bezdarbnieku nodarbināšana valsts līdzfinansētajās darbavietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

 

Mērķa grupa - nelabvēlīgākā situācijās esošs darba ņēmējs:

 - Persona, kurai iepriekšējos sešos mēnešos nav bijis regulāra algota darba;
 - Persona, kura ir vecumā no 15 līdz 24 gadiem (ieskaitot);
 - Persona, kura nav ieguvusi vidējo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju vai beigusi pilna laika izglītību ilgākais pirms diviem gadiem un vēl nav ieguvusi pirmo regulāro algoto darbu;
 - Persona, kura ir vecāka par 50 gadiem;
 - Persona, kura ir pieaugušais, kas dzīvo viens ar vienu vai vairākiem apgādājamajiem;
 - Persona, kura pieder pie etniskās minoritātes;
 - Persona, kurai vismaz 24 mēnešus nav bijis regulāra algota darba;
 - Persona, kurai vismaz 12 mēnešus nav bijis regulāra algota darba un atbilst kādai no 1.-6.apakšpunktā minētajai mērķa grupai.

Pasākumu īsteno:
 - komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana);
 - pašnodarbinātas personas;
 - biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas).

 

Katram pasākumā iesaistītajam bezdarbniekam darba devējs nodrošina kvalificētu darba vadītāju, kurš pirmajos trīs mēnešos palīdz bezdarbniekam apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas.

NVA darba devējam nodrošina šādu finanšu atbalstu nelabvēlīgākā situācijā esošo darba ņēmēju nodarbināšanai:

• Mēneša darba algas dotāciju 50% apmērā no darba devēja noteiktās mēneša darba algas, ievērojot, ka ikmēneša dotācija normāla darba laika ietvaros nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru. Ja darbinieks nostrādājis nepilnu darba laiku, dotāciju piešķir atbilstoši faktiski nostrādātajam darba laikam;
• Ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no algas dotācijas daļas, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kurš nodarbina bezdarbnieku asistenta personām ar invaliditāti vai pavadoņa, surdotulka, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulka, interešu pulciņa audzinātāja personām ar invaliditāti, speciālā pedagoga profesijā.

 

Darba devēja pienākums ir piedalīties pasākuma līdzfinansēšanā un nodrošināt finansējuma uzskaiti.

 

Atbildīgā par pasākumu NVA Siguldas filiāles nodarbinātības organizatore Maija Kaņģīzere; tālrunis 67870973.


Siguldas filiāle aicina darba devējus pieteikties dalībai atbalsta pasākumā "Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem"

2015-03-03

Pieteikumus iesniegt Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiālē līdz 2015. gada 6.martam.

 

Projekta mērķis ir jauniešu nodarbināšana subsidētajās darbavietās, lai palīdzētu jauniešiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu mērķa grupu jauniešu iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

 

Jauniešus vecumā no 18-29 gadiem, kuri neapgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē un ir ieguvuši bezdarbnieka statusu:
 - personām, kurām iepriekšējos sešos mēnešos nav bijis regulāra algota darba (personas, kuras reģistrējušās NVA un pēdējo sešu mēnešu laikā nav strādājuši ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma; nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma);
 - personām, kuras nav ieguvušas vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju vai personām, kuras personas, kuras ieguvušas profesionālo vai augstāko izglītību un divu gadu laikā pēc izglītības iegūšanas vēl nav ieguvuši pirmo regulāro algoto darbu;
 - personām, kuras ir pieaugušas un kuras dzīvo vienas ar vienu vai vairākiem apgādājamajiem;
 - personām, kuras pieder etniskām minoritātēm un kurām ir jānostiprina valodas zināšanas, profesionālās zināšanas vai profesionālā pieredze, lai iegūtu pastāvīgu darbu;
 - personām, kurām 24 mēnešus vai ilgāk nav bijis;
 - personām, kurām vismaz 12 mēnešus nav bijis regulāra algota darba un kura atbilst 2., 3. un 4. punktā minētajai mērķa grupai;
 - personām ar invaliditāti.

 

Jaunieša bezdarbnieka iesaistes ilgums pasākumā, ieskaitot ikgadējos apmaksātos atvaļinājumus;
 - ir līdz 12 mēnešiem, ja pasākumā iesaistīts jaunietis, kurš atbilst 1-4.punktā minētajiem nosacījumiem;
 - līdz 24 mēnešiem, ja pasākumā iesaistīts jaunietis, kurš atbilst 5.-7.punktā minētajiem nosacījumiem.

 

Pasākumu var īstenot:
 - komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana),
 - pašnodarbinātas personas,
 - biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas).

Katram pasākumā iesaistītajam jaunietim darba devējs nodrošina kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz jaunietim apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas.

 

NVA darba devējam nodrošina šādu finanšu atbalstu:

Personu ar invaliditāti nodarbināšanai:
 - ikmēneša darba algas dotāciju - ikmēneša darba algas dotācija vienas valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā;
 - ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no algas dotācijas daļas, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kurš nodarbina bezdarbnieku asistenta personām ar invaliditāti vai pavadoņa, surdotulka, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulka, interešu pulciņa audzinātāja personām ar invaliditāti, speciālā pedagoga profesijā;
 - vienreizēju dotāciju iekārtu un aprīkojuma iegādei, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanai un iegādei (turpmāk – dotācija), lai pielāgotu darba vietas darbā pieņemtajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti, ne vairāk kā EUR 711;
 - ikmēneša izmaksas par asistentu pakalpojumiem 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;
 - ikmēneša izmaksas darba algas dotācijai darba vadītājam 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;
 - izmaksas par veselības pārbaužu veikšanu katram bezdarbniekam ar invaliditāti.

 

Nelabvēlīgākā situācijā esošo darba ņēmēju nodarbināšanai:
 - ikmēneša darba algas dotāciju - ikmēneša darba algas dotācija 50% apmērā no darba devēja noteiktās mēneša darba algas ievērojot, ka ikmēneša dotācija normāla darba laika ietvaros nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;
 - ikmēneša izmaksas darba algas dotācijai darba vadītājam 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;
 - ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no algas dotācijas daļas, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kurš nodarbina bezdarbnieku asistenta personām ar invaliditāti vai pavadoņa, surdotulka, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulka, interešu pulciņa audzinātāja personām ar invaliditāti, speciālā pedagoga profesijā.

 


Atbildīgā par pasākumu NVA Siguldas filiāles projekta koordinējošais eksperts Iveta Ivanova; tālrunis 67870997.

 

 

 


Siguldas filiāle aicina darba devējus pieteikties dalībai pasākumā " Pirmā darba pieredze jaunietim”

2015-02-12

Pieteikumus iesniegt Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiālē līdz 2015.gada 19.februārim.

 

Prasības un ieguvumi darba devējiem:
 - Var pieteikties komersanti, pašnodarbinātas personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi;
 - NVA vienu gadu daļēji finansē darba algu jaunietim; Pirmo pusgadu jauniešu algai NVA maksā dotāciju - 160 eiro (jaunietim ar invaliditāti - 240 eiro), bet otrajā pusgadā NVA dotācija algai ir 100 eiro mēnesi (jaunietim ar invaliditāti - 200 eiro); darba devējam jānodrošina līdzmaksājums jaunieša algai, kas nav mazāks par valstī noteikto minimālo algu;
 -  Darba vadītājs, kas strādā ar darbā pieņemtajiem jauniešiem, saņem ik mēnesi 50% no valstī noteiktās minimālās algas;
 -  NVA sedz izdevumus par veselības pārbaužu veikšanu (ja nepieciešams);
 -  Vienreizēja dotācija (līdz 50 euro) individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, uzsākot darbu (ja nepieciešams;
 -  Pielāgojumu darba vietai jauniešiem ar invaliditāti sedz līdz 711 euro;
 -  darba vietai ir jābūt izveidotai speciāli dalībai šajā pasākumā vai vakantai vismaz 4 mēnešus pirms pasākuma uzsākšanas;
 -  darba devējs nedrīkst nodarbināt jaunieti nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.

 

Pasākuma mērķa grupa:
Jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri neapgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē (turpmāk – jaunieši), un atbilst šādiem kritērijiem:
 - ir iegūta profesionālā vai augstākā izglītība;
 - ir reģistrēti bezdarbnieka statusā vismaz vienu mēnesi vai ir reģistrēti bezdarbnieka statusā mazāk par vienu mēnesi, bet pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas vismaz 4 mēnešus nav strādājuši (nav uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”);
 - pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas nav strādājuši (nav uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”) vai ir strādājuši, bet ne vairāk kā 12 mēnešus (kopējais darba stāžs).
Pieteikuma forma atrodama NVA mājaslapā.

 

Atbildīgā par pasākumu NVA Siguldas filiāles projekta koordinējošais eksperts Iveta Ivanova; tālrunis 67870997, 25685857.


Siguldas filiāle aicina darba devējus pieteikties dalībai pasākumā „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”

2015-02-04

Siguldas filiāle aicina darba devējus pieteikties dalībai pasākumā „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”.

Pieteikumus iesniegt Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiālē līdz 2015.gada 19.februārim.

 

Projekta „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” mērķis:
• atbalsts jauniešu darbam sabiedrības labā,
• biedrību un nodibinājumu statūtos noteikto funkciju nodrošināšana, kas vērsta uz jauniešu bezdarbnieku aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu. Pasākumu NVA īsteno sadarbībā ar biedrībām un nodibinājumiem.

 

Pasākuma mērķa grupa ir jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18-24 gadiem, kuri ir reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki un kuri:
• atrodas Aģentūras filiāles uzskaitē, kuras administratīvajā teritorijā tiks organizēts pasākums;
• izteikuši vēlmi dalībai Pasākumā un tā reģistrēta Informācijas sistēmā;
• atbilst biedrības vai nodibinājuma izvirzītajām vēlmēm attiecībā uz bezdarbnieka darba pieredzi un izglītību.

 

Atkārtota jaunieša bezdarbnieka iesaiste Pasākumā ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc iepriekšējās dalības pabeigšanas.

 

Atbildīgā par pasākumu NVA Siguldas filiāles koordinējošā eksperte Iveta Ivanova; tālrunis 67870997.


Izbraukuma bezdarbnieku reģistrācija Carnikavā, Saulkrastos un Mālpilī

2014-12-30

NVA Siguldas filiāle arī 2015.gadā izbraukumā veic bezdarbnieku reģistrāciju Siguldas filiāles administratīvajā teritorijā:


7.janvārī no plkst. 10.00 līdz 15.30 Carnikavā Stacijas ielā 5
5.,8.janvārī no plkst. 10.00 līdz 15.00 Saulkrastos Raiņa ielā 8
6.janvārī no plkst. 09.00 līdz 16.00 Mālpilī Nākotnes ielā 1


25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils


ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv