Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
Noderīgas saites
Jaunumi e-pastā
Biežāk uzdotie jautājumi
Privātuma atruna
Sīkdatnes
Svarīga informācija komersantiem, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus

 
1. Grozījumi darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas dokumentos
 
Nodarbinātības valsts aģentūras Juridiskais departaments (Aģentūra) informē komersantus - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējus, ka 2016.gada 13.maijā ir stājušies spēkā Aģentūras apstiprinātie grozījumi darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas dokumentos:
 
* Iesniegumā licences saņemšanai darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai (iesniegums).
* Pārskatā par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu (pārskats).
 
Ir veiktas izmaiņas iesnieguma 5.punktā, norādot katram darbiekārtošanas pakalpojumu veidam iesniedzamo dokumentu sarakstu.Veiktas izmaiņas arī pārskata 4.punktā, norādot, ka informāciju par spēkā esošiem sadarbības līgumiem var nesniegt komersanti, kas sniedz pakalpojumus pārskata 3.punktā minētajā 1.C pakalpojumu veidā Latvijā un sadarbības līgumus slēdz ar partneriem, kas ir tiešie darba devēji un nesniedz nekādus darbiekārtošanas pakalpojumus, tajā skaitā arī darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumus. Pārskata 5.un 6.punkts ir papildināts ar jaunu sadaļu “Darbiekārtošanas pakalpojumu veida kods (1.A, 1.B, 1.C, 2.).
 
Jaunā iesnieguma un pārskata veidlapa ir ievietota Aģentūras mājaslapas sadaļā “Darbiekārtošanas pakalpojumi”, lūdzam komersantus to izmantot turpmākā darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanā.
 
2. Par darba līgumiem
 
Aģentūra informē komersantus - darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējus, ka Valsts darba inspekcija (Inspekcija) attiecībā uz komersantu slēdzamajiem darba līgumiem ir norādījusi, ka Darba likuma 43.pantā ietverts vispārīgs princips, ka darba tiesiskās attiecības tiek dibinātas uz nenoteiktu laiku, un tikai Darba likuma 44.pantā noteiktajos gadījumos ir tiesības slēgt darba līgumu uz noteiktu laiku. Darba likuma 4.panta otrā daļa nosaka, ka gadījumā, ja darba līgumu ar darbinieku slēdz darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzējs, lai uz noteiktu laiku norīkotu darbinieku veikt darbu darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmēja labā un vadībā, par darba devēju uzskatāms darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzējs. Ņemot vērā, ka komersantu pamatdarbība ir saistīta ar savu darbinieku norīkošanu uz laiku pakalpojuma sniegšanai citiem uzņēmumiem, vispārējā gadījumā nav juridiska pamata piemērot kādu no Darba likuma 44.panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem, lai slēgtu darba līgumu uz noteiktu laiku, tomēr situācijās, kad pastāv kāds no Darba likuma 44.panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem, darba devējam ir tiesības slēgt darba līgumu ar darbinieku uz noteiktu laiku.
 
Tātad, atbilstoši Inspekcijas norādītajam, komersantiem – darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem ar saviem darbiniekiem ir jāslēdz darba līgumi uz nenoteiktu laiku.  Tikai atsevišķos gadījumos, kas ir minēti Darba likuma 44.pantā, komersanti – darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēji ir tiesīgi slēgt darba līgumu uz noteiktu laiku, taču tad ir jābūt atsaucei uz konkrēto gadījumu un pamatojumam ar attiecīgo Darba likuma pantu un panta daļu. Aģentūra norāda, ka šādi atsevišķi gadījumi nedrīkst kļūt par pastāvīgi izmantotu sistēmu.
 
Lūdzam komersantus – darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu sniedzējus izmantot Inspekcijas norādījumus turpmākā darba līgumu slēgšanā. Aģentūra informē komersantus – darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzējus, ka veicot pārbaudes komersantu darbības vietas adresē, īpašu uzmanību pievērsīs komersantu noslēgto darba līgumu termiņam.
 
 
3. Darbiekārtošanas pakalpojumus komersanti sniedz tikai tajās valstīs, kas ir norādītas Aģentūras izsniegtajā licencē
 
Aģentūra norāda, ka atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumu Nr.458 „Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība” (Noteikumi) 2.punktā noteiktajam, komersants ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus, ja ir saņēmis Aģentūras izsniegtu licenci. Licencē norāda valsti vai valstis un darbiekārtošanas pakalpojumu veidu vai veidus, kuros komersants ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus.
Augstākminētā speciālā tiesību norma licencētam komersantam dod tiesības – sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus tikai tajā valsti vai valstīs, kas ir norādītas Aģentūras izsniegtajā licencē.
 
No augstākminētajā tiesību normā imperatīvi noteiktā konstatējams, ka tiesību norma neparedz licencētam komersantam izvēles brīvību – sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus tikai tajā valstī, kas norādīta licencē, vai pēc komersanta izvēles arī citās valstīs, kuras nav norādītas Aģentūras izsniegtajā licencē.
 
Aģentūra uzsver, ka darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšana ir speciālais komercdarbības veids, kura veikšanai ir nepieciešama Aģentūras izsniegtā licence. Licencētam komersantam visā licences spēkā esamības laikā ir jāpilda darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu regulējošā speciālā normatīvā aktā – Noteikumos noteiktie licencētam komersantam obligāti izpildāmie pienākumi. Noteikumu 24.11.apakšpunkts nosaka komersanta obligāto pienākumu, 10 darbdienu laikā rakstveidā paziņot Aģentūrai par izmaiņām iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos norādītajās ziņās un iesniegt Aģentūrā izmaiņas apliecinošos dokumentus (dokumentu kopijas).
 
Atbilstoši Noteikumu 31.1.apakšpunktā noteiktajam, Aģentūrai, īstenojot licences saņēmēja uzraudzību, ir tiesības pieprasīt sniegt paskaidrojumus, uzrādīt dokumentus un nodrošināt citu informāciju.
 
Noteikumu 24.14.apakšpunktā noteikts licencētā komersanta pienākums 10 darbdienu laikā pēc Aģentūras pieprasījuma saņemšanas sniegt informāciju par darbiekārtošanas pakalpojuma sniegšanu.
 
Ja no komersanta iesniegtajiem sadarbības līgumiem un to pielikumiem Aģentūra konstatē, ka komersants sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus arī citās valstīs, ne tikai tajā valstī, kas norādīta Aģentūras komersantam izsniegtajā licencē, Aģentūra, kā licencēšanas procesu un licencēto komersantu administrējošā un uzraudzības iestāde, ir tiesīga pieprasīt no licencētā komersanta jebkādu informāciju, kas attiecas uz komersanta sniegtajiem darbiekārtošanas pakalpojumiem, tai skaitā arī par pakalpojumu sniegšanu ārvalstīs, kā arī pieprasīt komersantam sniegt paskaidrojumus par konstatētajām neatbilstībām Noteikumu prasībām.
 
Atbilstoši Noteikumu 23.punktā noteiktajam, Aģentūra, pamatojoties uz licences saņēmēja iesniegumu, licenci izsniedz atkārtoti, ja mainījusies licences saņēmēja firma, juridiskā vai darbības vietas adrese vai nepieciešams papildināt licencē ietverto valstu vai darbiekārtošanas pakalpojumu veidu uzskaitījumu.
 
Aģentūra norāda, ka komersantam, ja komersants plāno sniegt darbiekārtošanas pakalpojumu citā valstī vai valstīs, kas nav norādītas Aģentūras izsniegtajā licencē, ir jāiesniedz Aģentūrā iesniegums licences papildināšanai.Ja komersants sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus valstī, kas nav norādīta Aģentūras komersantam izsniegtajā licencē, tad tas veic nelicencētu darbību, par ko iestājas administratīvā atbildība. Aģentūra informē, ka pārsūtīs šādu informāciju Valsts policijai administratīvās lietvedības uzsākšanai.

< Atpakaļ

28 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Gulbene
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valka
Valmiera
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

APTAUJA

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: nva@nva.gov.lv