Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes

Apmācība pie darba devēja

 

 

 
Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” pasākumi
Projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001
 

 

ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (projekta Nr. 7.1.1.0/15/I/001) ietvaros īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Apmācība pie darba devēja” (turpmāk – Praktiskā apmācība) mērķis: darba devējam vajadzīgā darbinieka praktiskā sagatavošana, organizējot apmācību pie darba devēja.

 

Praktiskās apmācības īstenošanai var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes un izglītības iestādes. Pieteikumus vajadzīgā darbinieka praktiskai apmācīšanai darba devējiem savā NVA filiālē jāiesniedz līdz šī gada 19.decembrim.

 


 

Praktiskās apmācības mērķa grupa:


Praktiskajā apmācībā iesaista Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk - Aģentūra) reģistrētu bezdarbnieku (turpmāk b/d), ja:
1. b/d nav iesaistīts citos konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, apmācību pasākumos vai pasākumos, kuri paredz darba līguma slēgšanu;

2. b/d nav parādsaistību pret Aģentūru, kas radušās, piedaloties šādos Aģentūras pasākumos;
2.1.Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana b/d;
2.2. Neformālās izglītības ieguve;
2.3. Profesionālās augstākās izglītības ieguve b/d;
2.4. Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai;
2.5. Atbalsts reģionālajai mobilitātei.
3. b/d nav ticis nodarbināts pie attiecīgā darba devēja vismaz 12 mēnešus pirms iesaistes Praktiskajā apmācībā;
4. b/d iepriekšējā Praktiskajā apmācībā (t.sk. Praktiskajā apmācībā prioritārajās nozarēs) nav apguvis tās pašas profesionālās kompetences, ko apgūs šajā Praktiskajā apmācībā;

5. b/d atbilst darba devēja noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

6. b/d atkārtotu pieteikumu dalībai Praktiskajā apmācībā var reģistrēt ne ātrāk kā divus gadus pēc dalības pabeigšanas Praktiskajā apmācībā t.sk. Praktisko apmācību prioritārajās nozarēs (ja dalība Praktiskajā apmācībā bija pārtraukta no b/d neatkarīgu iemeslu dēļ un tā ilgusi mazāk par pusi no paredzētā dalības laika, šis ierobežojums neattiecas).


Bezdarbniekam ir iespējas saņemt finanšu atlīdzību līdz 100 euro mēnesī reģionālas mobilitātes atbalstam, ja:

 • Praktiskās apmācības pie darba devēja vieta atrodas vismaz 15 km attālumā no deklarētās dzīves vietas;
 • bezdarbnieks norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus.

 

Reģionālās mobilitātes atbalsts paredzēts transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīves vietas uz Praktiskās apmācības pie darba devēja vietu un atpakaļ.


Praktiskās apmācības īstenošanas galvenie nosacījumi:

 • dalībnieku iesaistes ilgums - 6 mēnešus praktiskā apmācībā, noslēdzot darba līgumu un pēc tam turpina darba tiesiskās attiecības vismaz 3 mēnešus pie darba devēja;
 • Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora 9.pamatgrupai);
 • Praktiskā apmācība ietver profesionālās kompetences apgūšanu, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei;
 • darba devējs nodrošina no jauna izveidotu darba vietu (darba vieta ir izveidota no jauna vai darba vieta ir vakanta vismaz 4 mēnešus pirms Praktiskās apmācības uzsākšanas, un attiecīgais bezdarbnieks nav ticis nodarbināts pie attiecīgā darba devēja vismaz 12 mēnešus pirms iesaistes Praktiskajā apmācībā).

 

Aģentūra, pieņemot lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu, darba devējam, nodrošina šādu finanšu atbalstu Praktiskās apmācības īstenošanai:


1. ikmēneša dotāciju bezdarbnieka darba algai par pilnu darba laiku proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām:

 • pirmo trīs mēnešu periodā 200 euro;
 • nākamo trīs mēnešu periodā 150 euro.

 

2. dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba algas dotācijas daļas, ja darba devējs, kas noslēdzis līgumu par Praktiskās apmācības īstenošanu, ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kurš nodarbina bezdarbniekus šādās profesijās – asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs, speciālais pedagogs vai profesija, kas ietverta sarakstā, ko apstiprinājusi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” 22. punktā minētā komisija, vai biedrība vai nodibinājums, kura statūti paredz atbalsta sniegšanu personām ar redzes invaliditāti. Kopējais šajā punktā minēto nodarbināto bezdarbnieku skaits nepārsniedz 50 % no kopējā biedrībā vai nodibinājumā nodarbināto skaita;


3. ikmēneša dotāciju par darba vadītāju, kas strādā ar Praktiskajā apmācībā iesaistītiem bezdarbniekiem. Ikmēneša dotācija darba vadītājam 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra. Viens darba vadītājs var vadīt darbu ne vairāk kā diviem bezdarbniekiem;


4. izdevumus par veselības pārbaužu veikšanu, kas paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm, ne vairāk kā 30 euro;


5. vienreizēju dotāciju individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kas paredzēti normatīvajos aktos noteiktajam, uzsākot darbu, ne vairāk kā 100 euro;


6. vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai bezdarbniekam ar invaliditāti ne vairāk kā 711 euro vienas darba vietas pielāgošanai.

 

Darba devējs nodrošina Praktiskajā apmācībā iesaistītajam bezdarbniekam:
 • darba algu tādā apmērā, lai kopā ar dotāciju bezdarbnieka darba alga sasniegtu pieteikumā norādīto algu, bet ne mazāku, kā valstī noteiktās minimālās algas apmērā;
 • valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
 • profesionālo kompetenču apguvi, organizējot nepieciešamo teorētisko un praktisko apmācību un sniedzot pamatzināšanas par profesionālajiem pienākumiem;
 • kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz nostiprināt darba profesionālās prasmes, iemaņas un zināšanas. Par kvalificētu darba vadītāju uzskata personu, kas ir ieguvusi izglītību, vai ne mazāk kā divus gadus ilgu darba pieredzi profesijā, kurā veic bezdarbnieku Praktisko apmācību;
 • spēju patstāvīgi veikt attiecīgos profesionālos pienākumus un pamatuzdevumus un pēc Praktiskās apmācības pabeigšanas izsniedz rakstisku apliecinājumu par apgūto darba profesionālo prasmju, iemaņu un apgūto zināšanu novērtējumu apraksta veidā.

 

 
 

Darba devējam ir pienākums atlīdzināt Aģentūrai visu Praktiskās apmācības laikā saņemto finanšu atbalstu,

ja bez attaisnojošiem iemesliem izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar bezdarbnieku Praktiskās apmācības

un trīs mēnešu pēc Praktiskās apmācības laikā!


 

Kā darba devēji var pieteikties Praktiskās apmācības īstenošanai?


1.solis
Aizpilda pieteikuma formu un pievieno prasīto informāciju.
2.solis
Aizpildīto pieteikumu iesniedz vai nosūta pa pastu filiālei līdz šī gada 19.decembrim, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot darba vietu. Visu Aģentūras filiāļu kontaktinformāciju skatīt ŠEIT!
3.solis
Aģentūras filiāle pieņem darba devēja pieteikumu un organizē Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam Praktiskās apmācības īstenošanu atbilstoši „Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu aktīvo nodarbinātības un atbalsta pasākumu īstenotāju izvēles komisijas nolikumam”.
4.solis
Aģentūras filiāle paziņo darba devējam par pieņemto lēmumu un, pozitīvas atbildes gadījumā, aicina piedalīties bezdarbnieku atlasē dalībai Praktiskajā apmācībā, slēgt līgumu par Praktisko apmācību īstenošanu pie darba devēja.

 

Aģentūra 2018. gadā plāno pasākumā "Apmācība pie darba devēja" iesaistīt 431 bezdarbniekus.

 

 

Praktiskā apmācība tiks īstenota atbilstoši:
• Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr. 836 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” īstenošanas noteikumi”.
• Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumiem Nr. 75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”, un citiem tiesību aktiem.

 

Pielikumā:
1.Pieteikums Apmācības pie darba devēja īstenošanai;
1.1. Pieteikuma 1.pielikums - Nomenklatūras pozīciju un tām atbilstošo produktu saraksts;
1.2. Pieteikuma 2.pielikums - Curriculum Vitae (CV) forma potenciālajam darba vadītājam;
1.3. Pieteikuma 3.pielikums- Apmācības pie darba devēja plāns;

1.4. pielikuma – 4.1. pielikums Ministru kabineta noteikumu Nr. 558 1.pielikums “Iesniegums de minimis atbalsta saņemšanai zvejniecības un akvakultūras nozarē.” (http://likumi.lv/ta/id/277059-ide-minimisi-atbalsta-uzskaites-un-pieskirsanas-kartiba-zvejniecibas-un-akvakulturas-nozare)

1.5. pielikuma – 4.2. pielikums Ministru kabineta noteikumu Nr. 557 1.pielikums “Iesniegums de minimis atbalsta saņemšanai lauksaimniecības  nozarē.” (http://likumi.lv/ta/id/277058-ide-minimisi-atbalsta-uzskaites-un-pieskirsanas-kartiba-lauksaimniecibas-nozare)

1.6. pielikuma – 4.3. pielikums Ministru kabineta noteikumu Nr. 740 1.pielikums “Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai viena uzņēmuma līmenī.” (http://likumi.lv//ta/id/280034?&search=on)

2. Līgums par Apmācības pie darba devēja īstenošanu;
2.1. Līguma 1.pielikums - Apmācības pie darba devēja plāns;
2.2. Līguma 2.pielikums - Vienošanās ar darba devēju par Praktiskās apmācības vietas pielāgošanu bezdarbniekam ar invaliditāti;
2.3. Līguma 3.pielikums -Tāme par individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi;
2.4. Līguma 4.pielikums - Pieprasījums vienreizējās dotācijas saņemšanai, lai pielāgotu Praktiskās apmācības vietu bezdarbniekam ar invaliditāti;
2.5. Pieprasījuma pielikums - Tāme Praktiskās apmācības vietas pielāgošanai bezdarbniekam ar invaliditāti;
2.6. Līguma 5.pielikums - Pieņemšanas-nodošanas akts par vienreizējās dotācijas izlietojumu, lai pielāgotu Praktiskās apmācības vietu bezdarbniekam ar invaliditāti;
2.7. Līguma 6.pielikums - Pieņemšanas – nodošanas akts par Apmācības pie darba devēja īstenošanu;

2.8. Līguma 7.pielikums - Prakses dienasgāmata;

2.9. Pieņemšanas – nodošanas akta pielikums- Bezdarbnieka un darba vadītāja darba laika uzskaite un aprēķinātā atlīdzība.

 

7. Saistošie dokumenti:

Paraugi dokumentu aizpildīšanai, ja darba devējs nodarbina mērķa grupas bezdarbnieku:

1) PARAUGS „Akts par aktīvā nodarbinātības pasākuma “Apmācība pie darba devēja” īstenošanu” aizpildei (iesniedzot 1.mēneša aktu);
2) PARAUGS „Aktīvā nodarbinātības pasākuma “Apmācība pie darba devēja” Bezdarbnieka un darba vadītāja darba laika uzskaite un aprēķinātā atlīdzība” aizpildei (iesniedzot 1.mēneša aktu).

 

 

< Atpakaļ

26 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valmiera (Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

atkrapies.lv

www.knab.gov.lv
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv